Bolagsordning

Speqta AB (publ) Org.nr 556710-8757

Antagen vid årsstämman den 13 maj 2019

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Speqta AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom Internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 15 300 000 kr och högst 61 200 000 kr.

§5 Aktieantal

Antalet aktier skall vara lägst 30 600 000 och högst 122 400 000.

§6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

§9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri. Andra meddelanden till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i föregående stycke eller tillställas aktieäg arna genom brev under deras i aktieboken antecknade adress. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avs ende förhållanden 5 vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseleddamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
 9. Val av styrelse och eventuell suppleanter samt, i förekommande fall revisorer, revisorsuppleant eller revisionsbolag.
 10. Annat ärende, som förekommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2008:551) eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.