Bolagsordning

Speqta AB (publ) Org.nr 556710-8757

Antagen vid årsstämman den 2 februari 2024

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Speqta AB (publ). 

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och Stockholms kommun. 

§3 Verksamhet
Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands. 

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 120 000 000 kronor och högst 480 000 000 kronor. 

§5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000. 

§6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

§7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. 

§8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag. 

§9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.  

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. 

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7.  Beslut angående.
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, i förekommande fall revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
 11. Annat ärende, som förekommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.