Styrelsen

Johan Rutgersson avatar
Johan Rutgersson
Styrelseledamot och Ordförande (2023)
arrow icon
Anders Gustafsson avatar
Anders Gustafsson
Styrelseledamot (2023)
arrow icon
Christos Stavropoulos avatar
Christos Stavropoulos
Styrelseledamot (2023)
arrow icon
Errol Koolmeister avatar
Errol Koolmeister
Styrelseledamot (2022)
arrow icon
Fredrik Lindros avatar
Fredrik Lindros
Styrelseledamot (2023)
arrow icon
Gustav Westman avatar
Gustav Westman
Styrelseledamot (2023)
arrow icon
Mikael Lindblom avatar
Mikael Lindblom
Styrelseledamot (2023)
arrow icon

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning som bolaget ska följa från 1 juli 2019. Styrelsens arbete och arbetsformer fastställs årligen i en skriftlig arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat frekvens och dagordning för styrelsemötena, arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och VD, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för VD. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen innefattande Speqta’s efterlevnad av lagar och andra regler samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och policyer. Vidare ska styrelsen fastställa policyer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen ansvarar också för att löpande utvärdera VD:s arbete.

Styrelsen fattar även beslut om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden leder och organiserar styrelsens arbete, bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter och säkerställer att styrelsebesluten verkställs. Styrelseordföranden och VD ska följa Bolagets utveckling samt förbereda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder bolaget gentemot dess aktieägare.

För närvarande består Speqtas styrelse av sju ledamöter.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering och revision ett särskilt forum. Revisionsutskottets huvuduppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt att bereda styrelsens arbete i beslut rörande bolagets finansiella rapportering.

Vidare ska revisionsutskottet bland annat informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma huruvida, samt under vissa omständigheter godkänna att, revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer. Revisionsutskottet har återkommande kontakter med bolagets revisor i syfte att skapa ett löpande menings- och informationsutbyte mellan styrelsen och revisorn i revisionsfrågor.

Revisionsutskottet består av två ledamöter utsedda av bolagets styrelse varav minst en ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet består för närvarande av två styrelseledamöter; Johan Rutgersson (ordförande i utskottet) och Anders Gustafsson.


Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen och övriga ledande befattningshavare samt att löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Speqta. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion och arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen.

Utskottet arbetar exempelvis med att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt bereda och ge förslag på individuell lön, andra ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD. Ersättningsutskottet består av två ledamöter utsedda av bolagets styrelse.

Ersättningsutskottets medlemmar ska vara oberoende av Bolaget och företagsledningen på det vis som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsutskottet består av två medlemmar från styrelsen: Johan Rutgersson (ordförande) och Mikael Lindblom.

Ersättning till styrelsen

På stämman den 25 maj 2022 beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 850 000 kronor, varav 480 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.