Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2022/2025 A och B

Årsstämman den 25 maj 2022 i Speqta AB (publ) (“Bolaget” eller “Speqta”) beslutade att införa incitamentsprogram 2022/2025 A som riktas till vissa valda styrelseledamöter och som omfattar högst 70 000 teckningsoptioner samt incitamentsprogram 2022/2025 B som riktas till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen, andra ledningspersoner och nyckelpersoner och som omfattar högst 210 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogram 2022/2025 A har fulltecknats. I incitamentsprogram 2022/2025 B har samtliga teckningsoptioner tecknats av Bolaget som i sin tur överlåtit totalt 191 000 teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Resterande teckningsoptioner kvarstår hos Speqta och en del av dessa teckningsoptioner kan komma att överlåtas till framtida nyckelpersoner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Speqta till en teckningskurs om 15,55 kronor, motsvarande 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 20 juni 2022 till och med den 1 juli 2022 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktien i Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 9 juli 2025 till och med den 9 oktober 2025.