Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2021/2024 A och B

Årsstämman den 18 maj 2021 i Speqta AB (publ) (”Bolaget”) beslutade att införa incitamentsprogram 2021/2024 A som omfattar vissa valda styrelseledamöter och maximalt 300 000 teckningsoptioner samt att införa incitamentsprogram 2021/2024 B som omfattar nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen, andra ledningspersoner och nyckelpersoner och maximalt 1 150 000. Incitamentsprogram 2021/2024 A har fulltecknats. I incitamentsprogram 2021/2024 B har samtliga teckningsoptioner tecknats av dotterbolaget Mytaste Brands AB som i sin tur överlåtit 550 000 teckningsoptioner till samtliga nuvarande medlemmar av koncernledning och nyckelpersoner som omfattas av programmet. Resterande teckningsoptioner kvarstår hos Mytaste Brands AB och en del av dessa teckningsoptioner kan komma att överlåtas till framtida nyckelpersoner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,94 kronor, motsvarande 150% av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktien i Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 26 juni 2024 fram till och med den 26 september 2024.