Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2019/2022 C och D

Det av extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 i Speqta AB (publ) (”Bolaget”) beslutade incitamentsprogrammet 2019/2022 C som omfattar vissa valda styrelseledamöter och maximalt 240 000 teckningsoptioner samt det beslutade incitamentsprogrammet 2019/2022 D som omfattar nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner och maximalt 420 000 teckningsoptioner har fulltecknats av dotterbolaget Speqta Brands AB som i sin tur har överlåtit samtliga teckningsoptioner till de styrelseledamöter samt de nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner som omfattas av de båda incitamentsprogrammen.

Teckningsoptionerna i incitamentsprogram 2019/2022 C respektive incitamentsprogram 2019/2022 D kommer att överlåtas till ett pris om 1,18 kronor per teckningsoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en värdering utförd av det oberoende värderingsinstitutet PwC i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,47 kronor, motsvarande 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktien i Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022.