Incitamentsprogram

Optionsprogram 2018-2021

Vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) den 13 februari 2018 beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med förslag från aktieägarna Jonas Söderqvist och Andreas Friis (”Aktieägarna”), att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att Bolaget emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag, som överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i programmet. Beslutet innebär att högst 624 000 teckningsoptioner kan komma att emitteras inom ramen för incitamentsprogrammet. Vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 312 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer styrelse (exklusive Aktieägarna), koncernledningen samt övriga nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, beräknat av oberoende värderingsinstitut. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med den 2 mars 2018.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 december 2020 till och med den 5 mars 2021. Teckningskursen för aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av den för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 19 februari 2018 till och med den 23 februari 2018 (dock lägst aktiens kvotvärde). Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.


Optionsprogram 2019-2022

På årsstämman den 13 maj 2019 beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 A genom en emission av högst 240 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa styrelseledamöter i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 17 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 27 maj 2019 till och med den 22 juli 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 23 juli 2022 fram till och med den 31 augusti 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 24 april 2019 till och med den 15 maj 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Premier Growth Market för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Om kursen för Bolagets aktie vid utnyttjande av teckningsoption överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 24 april 2019 till och med 15 maj 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 240 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,78 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 120 000 kronor.

På årsstämman den 13 maj 2019 beslutades även, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 B genom en emission av högst 695 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 17 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 oktober 2019 till och med den 30 november 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 1 december 2022 fram till och med den 31 december 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 6 september 2019 till och med den 27 september 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Premier Growth Market för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Om kursen för Bolagets aktie vid utnyttjande av teckningsoption överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 6 september 2019 till och med 27 september 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 695 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 2,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 347 500 kronor.