Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen

På stämman den 13 maj 2019 beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 530 000 kronor, varav 130 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.