Hållbarhet

Generella principer

På Speqta eftersträvar vi att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill ha liten miljöpåverkan och ett positivt socialt avtryck som speglar vår moraliska kompass, våra värderingar samt visar hänsyn och respekt för alla inblandade parter. Med det i åtanke söker vi ständigt nya möjligheter att höja ribban för det arbete vi gör och vara en förebild för andra organisationer. Under 2019 tillsattes en person ansvarig för hållbarhetsarbetet inom företaget, och vårt mål att lägga till hållbarhetskriterier som en del av vår rutin när vi utvärderar verksamheten. 

Strategi

Speqta har fem huvudsakliga intressenter: kunder/partners, leverantörer, anställda, investerare och samhället i stort. För att kunna arbeta strukturerat med hållbarhet har vi identifierat ett antal områden där vår verksamhet påverkar dessa intressenter och där vi har både ansvar för, och möjlighet att påverka, vårt avtryck.


1. Kunder/Partners

Våra kunder och partners är viktiga delar av vårt hållbarhetsarbete. Att behandla dem med respekt och i enlighet med god sed är viktigt som en del av vår företagskultur och bidrar till företagets framgång. Vi arbetar med olika områden som hörnstenar i vårt hållbarhetsarbete; Partnerkännedom, Kundkännedom, Integritet och Anti-korruption. 

Partnerkännedom
Vi är noggranna i urvalet av våra partners för att säkerställa att vi arbetar med organisationer som är väl lämpade för att leverera hög kvalité och är framgångsrika inom sina områden. Vi räknar in deras miljöpåverkan och hållbarhetsarbete i vår helhetsbedömning av deras lämplighet som partners till Speqta. 

Kundkännedom
Konsumenters agerande är i ständig förändring. Ökad medvetenhet kring hållbarhet bland konsumenter håller på att förändra linjära konsumtionsmönster. Vi följer med i den utvecklingen för att Speqta ska fortsätta kunna leverera relevanta produkter och tjänster för våra målgrupper.

Vår verksamhet hjälper konsumenter hitta nya produkter och tjänster, samtidigt som vi förmedlar bra villkor för alla inblandade. Det innebär att våra konsumenter sparar pengar och våra partners ges en god möjlighet att öka sin försäljning. I tillägg stöttar vi konsumenterna i att hitta mer högkvalitativa och bättre anpassade produkter för deras behov, vilket i sin tur ger mindre miljöpåverkan. 

Integritet
Att bibehålla vår integritet handlar om att säkerställa hög standard av system- och datasäkerhet. Speqta utför regelbundet kontroller, analyser, tester och implementerar verktyg för att löpande stärka säkerheten.

Datasäkerheten överses av vår Data Protection Officer, Joakim Berg. Det arbetet innefattar bland annat att genomlysa våra rutiner, kontrakt och andra samarbeten där vi delar data med andra partners, leverantörer och interna processer som skyddar tillgängligheten av personlig data. Speqta var säkrade i enlighet med GDPR när det trädde i kraft under maj 2018 och agerar i enlighet med ändringar och uppdateringar som görs inom området för att fortsätta följa direktivet.

Anti-korruption
Speqta tolererar inte korruption eller mutor under några omständigheter och har en policy som reglerar detta. Det har inte varit några rapporterade fall av korruption eller mutor inom Speqta.


2. Leverantörer

Speqtas huvudsakliga leverantörer är inom digitala tjänster, IT och kontor. Som med kunder och partners tror Speqta att långsiktiga relationer grundade i gemensamma intressen leder till hälsosam, hållbar tillväxt för alla inblandade parter.

Speqta har ett antal leverantörer inom olika områden som t ex Digital marknadsföring, It-tjänster och finansiella tjänster. I våra samarbeten strävar vi mot att våra leverantörer ska agera med samma höga etiska standard som vi. När det kommer till kontorsnära tjänster och underhåll försöker vi hitta lokala leverantörer i Stockholm för att stödja det lokala samhället samtidigt som det ska vara affärsmässigt och miljömässigt försvarbart.


3. Anställda

Speqta erbjuder spännande karriärmöjligheter i en modern, flexibel, stimulerande och hälsosam miljö. För ett snabbväxande kunskapsbolag, som vi, är att bibehålla, utveckla och rekrytera spetskompetenser tillräckligt fort och bra en ständig utmaning. Inte bara när det gäller rekrytering utan också inom att upprätta och vidhålla stark struktur och tydliga meningsfulla rutiner för en välfungerande HR-funktion. Vi lägger stor vikt vid det här området och har från och med 2019 tillsatt rollen Chief People Officer med målet är att fortsätta vidareutveckla och etablera HR-funktionen.

Speqta erbjuder en modern, flexibel, stimulerande miljö med sund balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till innovation och är stolta över att ha medarbetare från 6 olika länder som dagligen arbetar tillsammans för att ta Speqta till nästa nivå. Vi utvecklar vår organisation med mångfald och unika kompetenser där professionella kvalitéer inte kompromissas mot andra faktorer som kulturell bakgrund, kön eller funktionsvariationer. Vidare är vi i startgroparna för att arbeta aktivt mot historiska obalanser vi kan ha haft tidigare.

Speqta har en nolltolerans rörande diskriminering och sexuella trakasserier. Vid början av Q2 2019 var fördelningen mellan kvinnor och män följande: I bolaget i stort är 60 procent män och 40 procent kvinnor. I företagsledningen är ~67 procent män och ~33 kvinnor och i styrelsen är ~83 procent män och ~17 procent kvinnor. Vi har en ambition att över tid utjämna balanserna samtidigt som vi anser att det är viktigt med rätt person på rätt plats oavsett kön. Vi har en seriös ambition att vidareutveckla våra ledare och att stötta våra anställda i att växa och ta nytt ansvar och nya roller inom företaget. Ett annat område vi fokuserar på är att klargöra roller och ansvarsområden och mål. Vi arbetar också med att etablera en kultur där vi utmanar hur vi jobbar idag och kreativitet och innovation uppmuntras samtidigt som vi stärker våra arbetsprocesser.

4. Investerare

Speqta har som mål att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare genom en hållbar affärsmodell. En utmaning inom det området är att fortsätta ha stark tillväxt medan vi bibehåller ansvarsfull och hållbar verksamhet. En annan utmaning är att övertyga aktieägarna om att vår strategi är den hållbara vägen framåt. Målet är att vara publikt transparent med vår verksamhet. 

Speqta strävar mot hållbar och hälsosam tillväxt med rimliga finansiella mål på kort och medellång sikt med en balanserad skuldkvot. Vi fokuserar på segment med långsiktig potential och intäktsmodellen är grundad i en växande marknad inom prestationsbaserad marknadsföring för verksamheter online. 

Investerarrelationer:
Som ett företag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market arbetar Speqta med att bibehålla en rättvisande aktiekurs genom förutsägbarhet baserad på tydlig och relevant finansiell information. Rutiner och innehåll för finansiell rapportering förbättras löpande och med utgångspunkt i återkoppling från kapitalmarknaden och företaget identifierar löpande nya forum där vi kan träffa potentiella investerare. I linje med det ovanstående utvärderar, prioriterar och tilldelar vi resurser internt för att hitta och verkställa möjligheter.

5. Samhället

Speqta har ambitionen att aktivt interagera med lokalsamhället som vi finns i - såväl som det globala samhället vi är en del av när det kommer till de avtryck vi gör miljömässigt och från onlineindustrin som helhet. 

Miljömässig påverkan: 
Som online-verksamhet har Speqta relativt begränsad miljöpåverkan. Oavsett detta arbetar vi beslutsamt med att hitta nya möjligheter att minska den negativa påverkan vi trots allt har genom vår infrastruktur och dagliga verksamhet. Vårt största avtryck kommer från servrar, energianvändning och affärsresor. Som en del av vårt miljöarbete tar vi videosamtal istället för att resa när det är möjligt och genom att byta ut och uppgradera teknik som får en nettopositiv miljöeffekt.

I de flesta av våra produkter och tjänster hjälper vi konsumenter hitta bättre alternativ och göra bättre affärer. Det innebär att vi hjälper konsumenter att spara pengar men också att hitta bättre lämpade produkter av högre kvalitet som håller längre.

Målet är också att välja mijöcertifierade och krav-produkter till kontoret när det gäller mat och kontorsmaterial där det är möjligt.

Socialt avtryck
Vi sponsrar i dagsläget ett ungdomslag för tjejer i innebandy och tittar efter möjligheter att etablera och växa ett löpande samarbete med föreningar. Under 2019 ska vi etablera en långsiktig plan för att skapa positiv social samhällspåverkan.