Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

2015 Rapport Q3-2015 - “10 000 appnedladdningar/dag och vinst i samtliga segment”

27 NOVEMBER 2015

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 30 september 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på http://www.203webgroup.com/wp-content/blogs.dir/11/files/2015/11/Kvartalsrapport_203WG_Q3_20151.pdf .


VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“Vi vänder till lönsamhet snabbare än väntat och har starkt positivt momentum i hela organisationen.”

Det är otroligt glädjande att vi efter ett period av omstrukturering och effektivisering av hela koncernen äntligen är klara. Förändringarna har gett positiv effekt inom samtliga segment. Vårt tidigare kommunicerade mål att vara lönsamma innan slutet av året lyckas vi nå redan i Q3. Extra glädjande är att detta gäller samtliga tre segment som visar positivt resultat och kassaflöde. Utöver att vi har vänt en förlust på om 1 miljon till en

vinst på 1,5 miljoner kronor så har vi nu ett starkt momentum i allt vi gör och ny positiv energi i organisationen. Högsta prioritet framåt är att fortsätta bygga värde, framförallt i form av lojala användare, men också fokusera på omsättningstillväxt samtidigt som vi fortsätter vara kassaflödesmässigt positiva.

Efter att vi lanserade myTastes Android-app tog det två månader att nå 100 000 nerladdningar, efter det har antalet nerladdningar per dag accelererat till 10 000/dag och vi har genererat ytterligare 200 000 nerladdningar på bara tre veckor. Detta är över vår förväntan, men det som är extra positivt är den höga kvalitén på våra appanvändare. myTastes appanvändare lägger i snitt 8 gånger mer tid jämfört med användarna på webben vilket gjort att de på väldigt kort tid redan står för nästan 20% av alla sidvisningar.

Vi jobbar nu för fullt för att lansera iPhone-appen och på så sätt ytterligare öka på användartillväxten. För att maximera användartillväxten kommer appen att vara reklamfri tillsvidare. Parallellt med det testkör vi nu en ny plattform för myTastes webb, som är både snabbare och mer användarvänlig.

Som jag nämnde i förra rapporten är myTastes trafik något lägre under Q3 än samma period förra året, samtidigt ser Q4 bättre ut och vi räknar med att kunna ligga i samma nivå som förra året.

Shopello har nått kritisk massa vad gäller antalet anslutna butiker och fokus växlar nu till att öka antal partners. Vi har därför valt att börja redovisa partnertillväxten istället för antal butiker.

203 Creative fortsätter att visa positivt resultat, men då det har tagit tid att rekrytera utvecklare till myTaste har två utvecklare varit utlånade till myTaste sen två månader tillbaka.

Detta kommer påverkar 203 Creatives resultat negativt i Q4, men det är samtidigt en

av våra styrkor att vi kan flytta resurser inom koncernen när behov finns.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla medarbetare i koncernen som har gjort ett fantastiskt bra jobb som vi nu ser effekt av genom att samtliga segment visar positivt resultat. Jag ser med stor förväntan fram emot slutet av året som är den starkaste perioden både när det gäller koncernens omsättning och myTastes trafik.

SAMMANDRAG Q3 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 11 561 TKR (11 258)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1 539 TKR (-1 027)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 13% (-9 %)

* Resultat per aktie uppgick till 0,02 KR (- 0,14)

Väsentliga händelser

Under perioden:

* myTaste lanserar global Android app.

* myTaste for Blogs lanserat.

*203 Creative sålt aktier i Refunder

Efter perioden:

*300 000 nedladdningar av myTaste Android app

*10 000 nya nedladdningar/dag

*Extra bolagstämma fattade beslutat om emission av 300 000 teckningsoptioner som led i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten.

Jonas Söderqvist

Grundare/VD

203 Web Group AB (publ)

Jonas Söderqvist, VD

203 Web Group AB (publ)

[email protected]

0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument