Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bokslutskommuniké 2014: Omsättningsrekord för myTaste och Shopello

27 FEBRUARY 2015

203 Web Groups Bokslutskommuniké för 2014 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.


SAMMANDRAG Q4 2014 (2013)

* Nettoomsättningen uppgick till 14 367 TKR (12 202)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -1 134 TKR (-1 695)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till n/a (n/a)

* Resultat efter skatt uppgick till -2 543 TKR (-2 945)

* Resultat per aktie uppgick till -0,15 KR (-0,18)


 

SAMMANDRAG Q1-Q4 2014 (2013)

* Nettoomsättningen uppgick till 50 202 TKR (47 234)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -8 092 TKR (2 669)   

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till n/a (5,65 %)

* Resultat efter skatt uppgick till -12 233 TKR (-2 085)

* Resultat per aktie uppgick till -0,74 KR (-0,13)


Väsentliga händelser

Under perioden:

* Rekordomsättning för myTaste, Shopello och koncernen som helhet.

* Andereas Friis ny VD för myTaste.

* myTaste app lanserad.

* Förvärv av Bodegashop.com, slutfört efter periodens slut. (Mer info sida 7 i kommunikén).

* Henrik Kvick ny styrelseordförande.

 

Efter perioden:

* Lansering av Shopello i Danmark.

* Shopello förvärvar det danska bolaget Pricecloud AsP.

* Konvertibelemission genomförd. Emissionen tecknad till 117 % vilket innebär att 14,4 MSEK tillförs koncernen före emissionskostnader.

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten.


VD Jonas Söderqvist kommenterar

Vi är stolta över att kunna presentera rekordhög omsättning för myTaste, Shopello samt koncernen i sin helhet under Q4.

Vi har under 2014 tagit första steget med att etablera vår nya säljmodell för myTaste på den svenska marknaden. Därför är det glädjande att vår svenska premiumförsäljning ökade med 408% för myTaste under 2014. Vi kommer under 2015 fortsätta att vidareutveckla vår säljmodell i Sverige. Parallellt med det har vi försiktigt påbörjat etablering av säljorganisationer i Spanien, Nederländerna och Norge.

Shopello ökade sin omsättning med 83% under 2014 och är nu lanserat i både Norge och Danmark. I och med det kan vi äntligen knyta till oss Skandinaviska partners, som tidigare varit låsta till våra större konkurrenter. I Sverige har vi redan fått över många viktiga partners, då vår produkt på många sätt överträffar våra konkurrenters.

Under januari slutfördes den tidigare annonserade konvertibelemissionen och ger ett kapitaltillskott före avgifter om 14,4 MSEK. Med detta kapital har vi en stabil grund för att fortsätta vidareutveckla och bygga värde i våra portföljbolag.

Under 2015 kommer vårt fokus för myTaste ligga på att bygga en starkare och mer attraktiv produkt. Målsättingen är att ge oss fler lojala inloggade medlemmar, som spenderar längre tid på sajten och gör fler sidvisningar. Detta tror jag är det bästa sättet att bygga långsiktigt aktieägarvärde. Under året kommer vi även få en mobilanpassad sajt, global app för Android och iPhone samt nya medlemsfunktioner, som till exempel möjligheten att lägga in egna recept. Samtidigt ökar vårt säljfokus ytterligare.

Målet för myTaste är inte bara att bygga världens största, utan även världens bästa matsajt. Vi vill skapa möjligheter för medlemmar, bloggare och annonsörer att interagera med varandra och därigenom inspirera till mer matglädje. 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument