Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Bokslutskommuniké 2016: “Pilotprojekt med Bosch för kapitalisering av appen”

24 FEBRUARY 2017

myTaste AB (publ) bokslutskommuniké för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytaste.com under Investors – Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“Fortsatt ökad investering i utvecklingteamet”

Det är glädjande att vårt fokuserade arbete med produktutvecklingen ger effekt på vårt viktigaste nyckeltal, snittid per besökare och månad, där ser vi en fortsatt tydlig positiv trend. Majoriteten av den tid våra användare spenderar på myTaste läggs nu i appen, vilken utgör en avsevärd intäktspotential som vi valt att inte börja kapitalisera på ännu. Ett första steg på den resan inleddes i december då vi slöt ett nordiskt samarbetsavtal med Bosch/Siemens (BSH) för att implementera IoT-funktionalitet i vår app. Det gör att konsumenten kan styra sin ugn via vår app. Under Q1 kommer denna funktionalitet börja rullas ut och parallellt med det förs diskussioner om fortsatt samarbete på fler marknader.

Under kvartalet har vi lagt de sista pusselbitarna till vårt team och vi utvecklar nu både iOS- och Androidappen in-house. De nya rekryteringarna ger oss ett 13 personer starkt team med fokus på nyutveckling, vilket gör att vi kommer kunna bygga myTaste ekosystem i ett högre tempo. I dagsläget jobbar motsvarande 10 heltidstjänster dedikerat med nyutveckling och 3 med underhåll. Stor del av utvecklingskostnaderna kostnadsförs direkt vilket betyder att det i reliteten finns underliggande lönsamhet i den löpande verksamheten.

Med det nya teamet på plats har vi tagit fram en tydlig roadmap för 2017 med fokus på vårt ekosystem för att receptbloggar och influencers ska kunna använda myTaste som en kommunikationsplatform, likt Pinterest och Instagram. Som ett steg i den riktningen lanserades nyligen en helt ny profilsida där användare och bloggare kan anpassa innehållet efter sitt varumärke. I nästa steg kommer bloggarna kunna koppla bloggen till sin profil och via statistikfunktioner se hur innehållet presterar. Vi tror att detta kommer öka intresset och engagemanget hos bloggarna ytterligare eftersom det synliggör värdet vi tillför.

Unika besökare på webben minskade tillfälligt under januari på grund av en Google-uppdatering. Vi har lanserat en SEO-fix i våra fyra största länder och där är webbtrafiken återhämtad till fullo. Åtgärden håller successivt på att rullas ut i övriga länder. Vi tror också att de nyligen lanserade betyg- och kommentarsfunktionerna kommer att minska känsligheten för Google-uppdateringar eftersom det ger oss mer eget unikt innehåll.

Med ett komplett team för myTaste samlat under samma tak och tydligt fokus på det ekosystem som ska driva vår viktigaste nyckeltal, spenderad tid och unika användare, ser jag med stor tillförsikt fram emot vad vi kommer åstadkomma med alla förbättringar och nya funktioner som ska lanseras under 2017.

SAMMANDRAG Q4 2016 (2015)

* Nettoomsättningen exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 11 121 TKR (13 366)

* Nettoomsättningen inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 11 156 TKR (15 211)

* Rörelseresultat (EBITDA) exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 652 TKR (2 758)

* Rörelseresultat (EBITDA) inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 653 TKR (2 778)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 6% (18 %)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 6% (18 %)

* Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,13 KR (0,05)

* Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,02 KR (0,05)

Väsentliga händelser under perioden:

• Tagit första steget mot att kapitalisera på appen genom nordiskt avtal med Bosch/Siemens.

• Fortsatt positv trend för vårt viktiga nyckeltal, snittid per besökare och månad, efter lansering av webbläsarplugin, kommentarer, betyg samt AI-system som automatiskt identifierar matbilder.

• Avyttrat Bodegashop och Refunder, stärkt kassan med 3 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden:

• Unika beökare (UB) å webben minskade tillfälligt under januari till 6,6 miljoner UB till följd av Googleuppdatering. SEO-fix lanserad i våra fyra största länder, där har webbtrafiken återhämtat dig till fullo.

• Kostnadseffektiviseringsprogram genomfört i linje med strävan mot neutralt kassaflöde och stärkt fokus på nyutveckling.

• Ewa Wodmar ny CFO för koncernen.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
[email protected] 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
[email protected] 
0732 512 203

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40 

Dokument