Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Bokslutskommuniké 2017: “Kraftig tillväxt inom Shopellosegmentet i linje med nya strategin”

16 FEBRUARY 2018

myTaste AB (publ) bokslutskommuniké för 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på investor.mytaste.com – Financial Reports.


VD Jonas Söderqvist kommenterar:
“Fjärde kvartalet 2017 markerar slutet på ett banbrytande år för myTaste med en omsättningsökning på 22% och justerad EBITDA som ökade med 170%.”

Fjärde kvartalet 2017 markerar slutet på ett banbrytande år för myTaste och början på en ny spännande era av tillväxt för koncernen med fokus på lönsamhet.

Strategin att fokusera på att skapa tillväxt, organiskt och genom uppköp, och bli Sveriges ledande koncern inom prestationsbaserad marknadsföring för e-handelsbutiker är nu i implementeringsfasen och har hittills slagit mycket väl ut.

Vi är vidare efter omställningen tydligt positionerade för fortsatt tillväxt med målet att nu ta en ledande ställning inom prestationsbaserad marknadsföring med två starka och tydliga segment; mat- och dryckesfokuserade myTaste samt shoppingfokuserade Shopello.

Inom myTastesegmentet har arbetet under fjärde kvartalet bland annat gått ut på att ta fram ett nytt digitalt annonsnätverk inriktat på prestationsbaserad marknadsföring i matkategorin. Genom att erbjuda “sponsrade recept” introduceras ett nytt annonsformat som är helt unikt i sin utformning.

Annonsnätverket, som fått namnet “Smakligt!”, blir Sveriges största i mat- och dryckessegmentet och offentliggjordes nyligen i samarbete med Icakuriren och Hemmets journal. Först ut i nätverket är matjätten Di Luca & Di Luca med varumärket Zeta. Vi ser stor potential i att många andra ledande varumärken också börjar använda nätverket och är mycket nöjda med denna första nya produkt som lanserats inom ramen för koncernens nya era av vinsttillväxt inom prestationsbaserad marknadsföring.

Inom Shopellosegmentet har fullt fokus varit på att integrera de bolag och sajter som vi förvärvat under hösten inom ramen för koncernens nya strategi att accelerera vinsttillväxten.

Förvärvet av Wiehager online marketing solutions AB (OutletSverige) fullföljdes under fjärde kvartalet och väntas få en positiv påverkan på koncernens vinst före skatt med mellan 2 till 3 mkr under de kommande 12 månaderna genom en kombination av nya intäkter, kostnadssynergier samt ett förbättrat erbjudande till annonsörer. I och med förvärvet rekryterades också grundaren Pontus Wiehager, som under fjärde kvartalet gått in i ledningsgruppen för Shopellosegmentet med uppdraget att driva tillväxt i OutletSverige såväl som övriga bolag inom Shopello. Vi är mycket glada över de resultat han redan uppnått inom ramen för koncernens nya strategi och fokusområden.

Förvärvet av OutletSverige är det tredje förvärvet under 2017 inom ramen för den nya tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, med speciellt fokus på presentationsbaserad marknadsföring för e-handelsbutiker. Tillsammans med förvärvet av Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357 AB är nu samtliga tre förvärv genomförda och sammanlagt uppskattas de ha en positiv inverkan på EBITDA med 8,5 - 10,5 mkr på årsbasis när effekten av förvärven är fullt ut inkorporerade.

Utöver den ökade omsättningen och det väsentligt förbättrade justerade EBITDA bör också tilläggas att tjänsten Shopello gjorde en trafikökning på 12% YoY avseende den totala trafiken som slussades vidare till de anslutna e-handelsbutikerna. Därmed har vi vänt den tidigare nedåtgående trafiktrenden under året. Det är ett resultat som vi är mycket tacksamma över, då det pågått ett stort arbete för att säkerställa kvalitativ trafik till våra nu över ett tusen anslutna e-handelsbutiker.

Koncernens ökande trafikströmmar inom Shopellosegmentet medför att vi under 2018 kommer att lansera fler egna sajter och appar inom andra nischer där bolagets modell för prestationsbaserad marknadsföring har goda förutsättningar att nå framgång.

I och med att det fjärde kvartalet är det sista på året så vill jag passa på att ännu en gång tacka alla våra befintliga ägare, och nya ägare som kom in i och med nyemissionen i höstas, för ert stöd och förtroende i denna spännande omställning av koncernen.

Vi är väl förtrogna om att vi nu är på rätt spår där all vår erfarenhet och unika kunskapskapital inom internetmarknadsföring kommer till sin rätta med tillväxten inom e-handeln som draglok.

SAMMANDRAG Q4 2017 (2016)

• Nettoomsättningen uppgick till 13 600 TKR (11 156)

• Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1 771 TKR (653)

• Justerad rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 13% (6 %)

• Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 283 TKR (653)

• Rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 2% (6 %)

• Resultat per aktie uppgick till  -0,14 KR (0,02)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

• Omsättningen ökade med 22% och justerad EBITDA ökade med 170% jämfört med samma period föregående år.

• Nyemissionen som genomfördes i oktober övertecknades och tillförde Bolaget 18 Mkr innan emissionskostnader.

• myTaste fullföljde den 28 november förvärvet av OutletAds i Sverige AB, samt rekryterade grundaren Pontus Wiehager till Shopellos ledningsgrupp.

• Bolagets styrelse har fastslagit att de finansiella målen på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde när de kommunicerade förvärven är inkorporerade. Över en konjunkturcykel ska Bolaget nå en omsättningsökning med i genomsnitt 25% per år samt en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

• Under kvartal 4 har Bolaget haft förvärvs- och omstruktureringskostnader som uppgått till 1.487.863 kr.

• Dotterbolaget 203 Creative har under kvartalet fusionerats in i moderbolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

• myTaste lanserade Smakligt! - ett nytt digitalt annonsnätverk tillsammans med Icakuriren och Hemmets Journal vilket stärker myTastesegmentets inriktning på prestationsbaserad marknadsföring i linje med den nya strategin.

• Kampanjjakt lanserade en app som förenklar för konsumenten att hålla reda på kampanjer och rabattkoder från sina favoritbutiker. För bolagets kunder innebär appen en möjlighet att kostnadseffektivt nå konsumenten med riktade erbjudanden.

• På en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 togs det beslut om att genomföra en riktad emission av konvertibler till ett nominellt värde om 11 998 020 kr till de tre största innehavarna av myTastes befintliga konvertibel; Jonas Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick (genom bolaget Trottholmen AB).

• På en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 togs det beslut om emission av 624 000 teckningsoptioner riktat till anställda och styrelse i syfte att behålla och stärka motivationen ytterligare inom organisationen.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018, klockan 08:30.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB 

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument