Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bokslutskommuniké 2018:

14 FEBRUARY 2019

“Bästa kvartalet i Mytaste Group’s historia”


myTaste AB (publ) bokslutskommuniké för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://mytastegroup.com/investors/financial-reports


VD Andereas Friis kommenterar:

“Med ett rekordkvartal i ryggen är vi nu ett steg närmare målet att bli en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring”

Jag kan med glädje konstatera att fjärde kvartalet 2018 var ett mycket starkt kvartal för Mytaste Group, vilket bekräftar att vår strategi för att bli ledande inom prestationsbaserad marknadsföring fungerar. Vi har dels effektiviserat och utvecklat nuvarande segment, dels stärkt bolaget genom förvärv och därmed banat väg för en ännu starkare utveckling framåt.

Omsättningsökningen var stark och uppgick till 53 procent varav organiska tillväxten uppgick till 50 procent. Justerad EBITDA ökade med 123 procent till 3 945 tkr (1 771) och justerade EBITDA-marginalen stärktes till 19 procent (13). Koncernen redovisar ett positivt resultat efter skatt och genererar ett positivt kassaflöde för den löpande verksamheten.

Jag konstaterar med stolthet att utvecklingen kraftigt överstiger vårt långsiktiga finansiella mål att tillväxten ska öka med i genomsnitt 25 procent per år. När vi summerar 2018 har vi haft en tillväxt på 61 procent.

Under kvartalet har vi välkomnat en ny huvudägare i Optimizer Invest. Affären är den största investeringen hittills för investmentbolaget och för Mytaste Group innebär den en kraftigt förstärkt finansiell position. I kombination med att Optimizer Invest tillför gedigen kompetens inom M&A och en bevisad förmåga att bygga framgångsrika bolag står det klart att vårt samarbete har alla förutsättningar att bli mycket gynnsamt.

Förvärv inom finansvertikalen

Mytaste Group tecknade 18 januari, efter fjärde kvartalets utgång, avtal om att förvärva Lånakuten, lanakuten.com, som är en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Förvärvet stärker vår position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring inom finans. Vi bedömer att marknaden för privatlån är växande och att Lånakuten har goda förutsättningar att bidra till ökad lönsamhet för koncernen. Inte minst på grund av att vi sedan tidigare driver ett antal tjänster inom finansvertikalen, vilket möjliggör väsentliga synergieffekter.

Mytaste Shopping

Den starka organiska tillväxten inom segmentet för fjärde kvartalet beror främst på framgångarna inom Shopello, som ingår i segmentet Mytaste Shopping som växte med hela 88 procent med en kraftigt ökad EBITDA. Vi ser fortsatt bra organiska tillväxtmöjligheter inom segmentet även om fjärde kvartalet är säsongsmässigt det starkaste.

Bland de nya avtal som ingåtts under perioden vill jag lyfta fram att Expressen utökat sitt samarbete med Mytaste Group till att nu även omfatta prestationsbaserad marknadsföring för tidningens jämförelsetjänst av odds och spel, under spel.expressen.se. Vårt mål är att på liknande sätt hjälpa fler publicister i Europa att skapa betydande intäkter via vår tjänst AffiliJet under 2019.

Mytaste Food & Beverage

Omsättningen för perioden minskade något för segmentet, samtidigt som vi tack vare ökat fokus och effektiviseringar förbättrade EBITDA för perioden med 204 procent. Omsättningsminskningen beror främst på minskad trafik på koncernens matsajter.

Arbetet med att utveckla Vinklubben fortgår. Vi kommer fortsätta att lansera nya produkter kommande kvartal i syfte att stärka vårt erbjudande inom prestationsbaserad marknadsföring för viner som redan har distribution i Systembolagets ordinarie sortiment.

Framtidsutsikter

Mytaste Group är tydligt positionerad, och en av de mest erfarna aktörerna i Europa på en ung och växande marknad. Vår strategi är bygga upp portföljen av produkter i världsklass inom prestationsbaserad marknadsföring genom fortsatt stark organisk tillväxt i kombination med geografisk expansion och en aggressiv förvärvsstrategi.

Till följd av vår allt starkare tillväxt kommer styrelsen kommande kvartal att revidera Mytaste Group’s långsiktiga finansiella mål. Bolaget kommer dessutom undersöka olika finansieringsalternativ för att stödja vår fortsatta förvärvsresa.

Som ett led i arbetet med att snabbt utvecklas till en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring har vi beslutat att stärka organisationen med nyckelkompetens med relevant erfarenhet. Detta kan kortsiktigt öka kostnadsbasen i bolaget. Dock är vår bedömning att det kommer accelerera arbetet med att bygga en skalbar organisation som kan hantera allt högre tillväxt och många fler förvärv.  

Jag ser fram mot att fortsätta skapa stark tillväxt för våra kunder och därmed även för Mytaste Group, tillsammans med våra engagerade och skickliga medarbetare och med stöd från styrelse och aktieägare!

SAMMANDRAG FJÄRDE KVARTALET 2018 (2017)

• Nettoomsättningen uppgick till 20 752 tkr (13 600)

• Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3 945 tkr (1 771)

• Justerad rörelsemarginal (EBITDA %) uppgick till 19 procent (13)

• Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3 567 tkr (283)

• Rörelsemarginal (EBITDA %) uppgick till 17 procent (2)

• Resultat per aktie uppgick till +0,02 kr (-0,14)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

• Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 20 752 tkr (13 600), vilket motsvarade en ökning med 53 procent.

• Justerade EBITDA-resultatet ökade 123 procent och uppgick till 3 945 tkr (1 771), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19 procent (13). EBITDA ökade med 1 160 procent och uppgick till 3 567 tkr (283).

• Mytaste Shopping ökade sin omsättning med 88 procent till 17 238 tkr (9 162) och EBITDA uppgick till 3 453 tkr (77).

• Mytaste Food & Beverage ökade sin EBITDA med 204 procent och uppgick till 1 912 tkr (629).

• Den 7 november 2018 kommunicerades att Mytaste Group tar in ny huvudägare – största investeringen hittills för investmentbolaget Optimizer Invest.

• Koncernen har ingått ett avtal med Google om att bli en Comparison Shopping Services (CSS) Partner och sälja annonsformatet Google Shopping i Europa och fyra nya säljare har anställts för att bearbeta marknaden i Norge, Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, Polen och Italien. Mytaste Group nu verksam inom CSS på 11 marknader.

• I december välkomnade vi Ulrika Jones som koncernens nya CFO. Ulrika har gedigen erfarenhet av både finansiell styrning, strategiskt arbete och inom legal i ledande roller på bland annat Bambuser och Bisnode.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

• Utfallet av de optioner som tecknades i oktober 2017 och där nyttjandeperioden avslutades 31 december 2018 har tillfört bolaget cirka 3,5 Mkr innan emissionskostnader, vilket ytterligare ökar våra möjligheter att göra fler förvärv.

• Optimizer Invest tecknade sig för 6 862 745 aktier och 5 084 746 teckningsoptioner i en riktad emission och tillfördes 17,5 Mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär det att Mytaste Group tillförs ett totalt kapital om cirka 32,5 miljoner kronor.

• Extra bolagsstämman den 7 december beslutade att välja in André Lavold från Optimizer Invest som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

• Mytaste Group förvärvade Lånakuten, (lanakuten.com), en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Köpeskillingen uppgick till totalt 16 Mkr varav 10 Mkr betalades kontant och resterande i aktier 573 583 aktier motsvarande ett värde om 6 Mkr till kursen 10,46 kr. Lånakuten genererade cirka 1,1 Mkr i vinst under Q4 2018.

• Mytaste Group tecknade ett nytt exklusivt avtal med Expressen för odds/spel. Detta innebär att Mytaste Group nu hanterar Expressens tjänster inom privatekonomi, rabatterbjudande samt odds/spel.

• Till följd av vår allt starkare tillväxt kommer styrelsen kommande kvartal att revidera Mytaste Group’s långsiktiga finansiella mål.

• Styrelsen har beslutat att undersöka framtida finansieringsalternativ för att stödja Mytaste Group’s fortsatta förvärvsresa.

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Anledningen är de förvärv och investeringar som MyTaste Group gjort under 2018 och början av 2019, i linje med bolagets strategi. Styrelsen avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt som aggressiv förvärvsstrategi.

ÄNDRING AV DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA

Styrelsen har beslutat att ändra datumet för årsstämman till den 13 maj 2019. Mytaste Groups finansiella kalender i dess helhet finns tillgänglig i bokslutskommunikén samt på https://mytastegroup.com/investors/calendar.


Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, klockan 08:30.

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected]

Dokument