Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bokslutskommuniké 2019, delårsrapport 4, 2019 – Fortsatt lönsam tillväxt, nya finansiella mål och nya segment

27 FEBRUARY 2020

Speqta AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 oktober – 31 december 2019 är offentliggjord och finns tillgänglig på https://speqta.com/investors/financial-reports.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Intäkterna ökade under fjärde kvartalet med 32% till 27 463 tkr (20 757).
 • EBITDA ökade med 16% till 4 136 tkr (3 567) och EBITDA-marginalen var 15% (17).
 • Justerad EBITDA ökade med 5% till 4 136 tkr (3 945) motsvarande en marginal på 15% (19).
 • Resultat per aktie -0,01 kr (0,02).
 • Segmentet Shopping ökade omsättningen med 40% till 24 086 tkr (17 238). EBITDA ökade med 15% och uppgick till 3 983 tkr (3 453).
 • Segmentet Food & Beverages omsättning minskade med -7% till 3 316 tkr (3 548). EBITDA minskade med -12 % till 1 683 tkr (1 912).
 • Vinklubben lanserade i november en ny plattform och sajt med målet att skapa en mötesplats för vinintresserade konsumenter och vinimportörer. Vinklubben hade ett tufft kvartal med avbokningar från kunder.
 • Shopellos CPO-modell har drivits som ett pilotprojekt med utvalda kunder, bland andra Cervera. Resultatet var positivt och lanseringen skedde 9 januari.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Styrelsen har antagit nya finansiella mål:

Tillväxt och lönsamhet: Målet är att nå en omsättning om 600 mkr år 2022 med minst 20% EBITDA-marginal, drivet av både organisk tillväxt (över 20% CAGR) och förvärv.

Skuldsättningsgrad: Målet är att ha en net debt/EBITDA på 1,5–2,5 x. Alla kontantdelar av eventuella framtida köpeskillingar för förvärv är inkluderade som skuld i net debt.

Utdelning: Speqta avser inte göra några utdelningar innan 2022.

 • Styrelsen föreslår årsstämman att någon utdelning för 2019 inte skall ske mot bakgrund att bolaget fortsatt prioriterar tillväxt och nya förvärvsmöjligheter.
 • 31 januari 2020 förvärvade Speqta 100% av aktierna i Eone OY, som äger Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi. Den Initiala Köpeskillingen uppgick till 251,7 mkr (23,5 miljoner euro), plus tilläggsköpeskilling upp till maximalt 198,3 mkr (18,63 miljoner euro) beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader efter tillträdet. Köpeskillingen erlades genom en kombination av kontanter och aktier i Speqta. Investerare i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Acervo, Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder och Swedbank Robur. Eone hade under senaste bokslutsåret (nov 2018–okt 2019) en omsättning på cirka 149 mkr med en EBITDA om cirka 56 mkr och en EBIT om cirka 55 mkr. Eone förvärvet tillträddes 31 januari 2020 och konsolideras från 1 februari 2020.
 • Shopello BidBrainTM, CPO-modellen av Shopello lanserades 9 januari. Tjänsten innebär att e-handlaren inte längre behöver betala för klick som inte leder till köp, utan endast för klick som ger försäljning. Shopello BidBrainTM gör att nätbutiker själva kan bestämma hur stor del av försäljningen eller vinsten de vill spendera på trafiken.
 • Från och med första kvartalet 2020 kommer Speqta att rapportera två nya segment: AdTech och Content & Comparison.

VD kommenterar, kort summering
Nya Speqta tar form

Speqta har tagit två stora strategiska kliv med förvärvet av finska Rahalaitos och lanseringen av vår nya AI-baserade tjänst för e-handlare. Samtidigt rapporterar vi vårt finansiellt sett starkaste år någonsin, och lägger därmed en bra grund för fortsatt lönsam tillväxt.

I januari presenterade vi vårt transformativa förvärv av Rahalaitos, Finlands största låneförmedlare online. Med förvärvet flyttar vi oss uppåt i värdekedjan och utökar verksamheten med att bli lånemäklare, som i sin tur kompletterar vår affiliateverksamhet. Rahalaitos hade förra året 1,5 gånger Speqtas omsättning, en EBITDA som var 3 gånger så stor och en EBIT som var 20 gånger så stor som Speqtas.

Vårt starkaste år någonsin

2019 är det bästa året någonsin i Speqtas historia. Omsättningen ökade med 72% till 101,9 mkr, huvudsakligen tack vare organisk tillväxt och EBITDA ökade 120% till 17,2 mkr. Vi har visat stark tillväxt under en längre period och har under nio kvartal i följd haft positivt EBITDA-resultat. I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 32% till 27,5 mkr och EBITDA steg med 16% till 4,1 mkr. Det är ett gott bevis på att vår strategi fungerar.

Nya segment speglar vår fortsatta tillväxt

Vi har gjort en strategisk översyn som bland annat lett till att vi samlar våra verksamheter i två nya affärsområden som bättre reflekterar vår kommande tillväxt. Från och med första kvartalet 2020 kommer vi att rapportera två nya segment:

Affärsområde AdTech. Här ingår Shopello i en central organisation för teknikutveckling och försäljning. Inom AdTech är fokus att fortsätta växa organiskt.

Affärsområde Content & Comparison (C&C). Här ingår de verksamheter som använder innehåll och jämförelser för att inspirera och hjälpa konsumenter att fatta beslut online. C&C har tre vertikaler: Personal finance, Food & Beverage samt Vouchers & Best-in-test. Tillväxten ska ske organiskt och genom fortsatta förvärv.

Framtidsutsikter

Vi intar nu en stark position i en spännande och växande marknad. Allt fler konsumentbeslut fattas online, samtidigt som e-handel och online-marknadsföring ökar kraftigt. Vi ska fortsätta att vara ett tillväxtföretag som växer både organiskt och genom förvärv. Under de närmaste kvartalen fokuserar vi på att få in nya stora kunder och att föra över valda befintliga kunder till Shopello BidBrainTM. Samtidigt har vi under 2019 etablerat oss på en ny omsättningsnivå vilket gör att jämförelserna mellan år över år har blivit mer utmanande samtidigt som vi kommer fortsätta att stärka vår organisation.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2019                                        
   16 april

Delårsrapport januari-mars                                 14 maj

Delårsrapport januari-juni                                    25 augusti

Delårsrapport januari-september                        17 november

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)

[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping och Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”.

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: +46 40 20 02 50, e-mail[email protected].

Dokument