Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bokslutskommuniké 2020, delårsrapport 4, 2020 – Innovation, expansion och stabil lönsamhet

23 FEBRUARY 2021Speqta AB (publ) bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2020 är offentliggjord och finns tillgänglig på https://speqta.com/investors/financial-reports

Väsentliga händelser efter perioden

 • Intäkterna ökade med 62% och uppgick till 44 611 tkr (27 463).
 • EBITDA-resultatet ökade med 544% och uppgick till 26 650 tkr (4 136), en marginal på 60% (15). Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 53% och uppgick till 6 330 tkr (4 136), en marginal på 14% (15).
 • Segmentet AdTechs omsättning uppgick till 12 865 tkr (15 757). EBITDA, exkl. mgm fee och jämförelsestörande poster, ökade med 277% till 249 tkr (-141).
 • Segmentet C&C ökade omsättningen med 173 % och uppgick till 31 746 tkr (11 644). EBITDA, exkl. mgm fee, ökade med 74% till 11 338 tkr (6 520). 
 • AdTech: Bidbrain. Nästa generations AI-baserad budgivning för Google Shopping Ads har smyglanserats under namnet Bidbrain. Lanseringen har initialt skett som en stängd betaversion. AI-tjänsten kommer senare att lanseras som en SaaS-lösning och siktar mot en global marknad under domänen bidbrain.com. Bidbrain lägger buden i kundens egna Google Ads-konto och fordrar nästan ingen installation samtidigt som budgivningen blir transparent. Tester under hösten hos e-handlare har visat mycket positiva resultat.
 • C & C: Affilijet. Startar elavtalsjämförelse med Dagbladet.no (Aller Media) - Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller Media genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom elavtal på norska Dagbladet.no. Tjänsten togs i bruk under början av 2021 och intäkterna beräknas komma i senare del av 2021.
 • C & C: Affilijet. Kreditkortsjämförelse åt Dagbladet.no (Aller Media). Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller Media genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom kreditkort på Dagbladet.no. Tjänsten togs i bruk under slutet av 2020 och intäkterna beräknas komma i början av 2021.
 • C & C: Vinklubben SMART. Speqta lanserade sin första sociala medie-tjänst. Namnet är en förkortning som står för Social Media Automation in Real Time och är unik tjänst inom prestationsbaserad marknadsföring som hjälper vinimpor- törer att rikta marknadsföring för specifika produkter och som justeras i realtid. Resultatet blir att annonsering sker där det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för specifika produkter. 
 • C & C: Första finska Affilijet samarbetet. Speqta har tecknat sitt första finska Affilijet-samarbetsavtal med det ledande mediehuset Sanoma om att driva Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder. Ilta-Sanomat (is.fi) är den största nyhetssidan i Finland och når de flesta i landet dagligen. Samarbetet med Speqtas Affilijet ger initialt Ilta-Sanomat tillgång till en högkvalitativ sajt som listar de bästa erbjudandena och rabattkoderna på den finska marknaden. Intäkterna från samarbetet byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Samarbetet inleddes under hösten 2020 och byggs upp över tid och vår bedömning är att intäkterna kommer successivt öka under 2021.
 • C & C: Rahalaitos tillfälliga regleringen förlängd till september 2021 - I slutet av december 2020 förlängdes den tillfälliga regleringen som startade 1 juli 2020 pga pandemin. Den tillfälliga regleringen gäller nu fram till 30 september 2021. Effekten av denna reglering är att ansökningarna genom Rahalaitos förväntas fortsätta ligga på låga men stabila nivåer som det gjort under fjärde kvartalet 2020.
 • C & C: Covid-19 andra vågen. Den återhämtning som påbörjades under tredje kvartalet avbröts i samband med andra vågen av pandemin under fjärde kvartalet. Investeringar har gjorts i att förbättra innehållet på sajterna för att öka möjligheterna till tillväxt under 2021.

Väsentliga händelser efter perioden

 • AdTech: Malin Blomberg har rekryterats som VD för Shopello, AdTech och Bidbrain. Malin har en bakgrund från Tradedoubler och efter det varit VD på olika SaaS och onlineverksamheter såsom Instoremedia, Yallotrade och Lasingoo. På Econova har hon ansvarat för e-handel i rollen som Chef Digitalt & Marknad. Malin har tillträder tjänsten 12 april 2021 och kommer tillhöra Speqtas ledningsgrupp.

 • AdTech växer: Flera öppna roller har tillsatts för att kunna lansera den globala SaaS-tjänsten Bidbrain under första halvåret. En erfaren CMO/Produktchef har tagits in och antalet säljare har utökats. 

VD kommenterar, kort summering

Speqta har ännu ett kvartal visat sig vara ett lönsamt techbolag med innovationskraft. Trots påverkan av pandemin i kvartalet redovisade Speqta en stabil utveckling med god lönsamhet. Vi smyglanserade vår unika AI-baserade SaaS-tjänst Bidbrain och förbereder för lansering första halvåret i år. Vinklubben gjorde ett rekordkvartal med nya innovationen SMART. Inom Affilijet startade vi ett nytt samarbete med finska Sanoma kring jämförelse- tjänster och i Norge en ny vertikal med Aller Media. Vår finska låneförmedlare Rahalaitos redovisade ett stabilt kvartal trots lägre efterfrågan på lån till följd av pandemin.

AdTech: Bidbrain lanseras första halvåret
I kvartalet har vi lanserat en stängd betaversion av vår unika AI-baserade SaaS-tjänst för e-handlare. De framtida vinnarna inom e-handeln kommer att bli de som använder strukturerad data och AI i sitt dagliga arbete. Vår AI-tjänst förenklar budgivningen på Google Shoppings annonser och låter samtidigt e-handlaren transparent se buden. E-handlaren kan därför nyttja en AI-motor som drivs med samma incitament som de själva gör: Att maximera tillväxt och konverteringar givet en önskad ROAS (Return On Ad Spend).

Tjänsten bryter ny mark med sitt sätt för e-handlare och digitalbyråer att köpa AI-budgivning. Därför är det hoppfullt att testerna av Bidbrain är positiva och e-handlare och digitalbyråer visar ett ökande intresse. Vi har under kvartalet börjat bygga en större, mer effektiv organisation och har som mål att lansera Bidbrain som en SaaS-tjänst globalt under första halvåret av 2021. Vi har rekryterat en erfaren CMO/Produktchef och utökat antalet säljare.

Jag är också mycket glad över rekryteringen av Malin Blomberg som VD för Shopello, AdTech och Bidbrain. Malin har en gedigen erfarenhet av att bygga online- och SaaS-bolag vilket kommer att bli viktigt för Bidbrains globala expansion. Vi ser att det finns en oerhört stor potentiell efterfrågan på Bidbrain till följd av den starkt växande e-handeln och vi uppskattar den globala marknaden för Google Shopping-annonser till mer än 65 miljarder USD. De annonserna köps idag av e-handlare med antingen manuella regler, via mediabyråer eller Googles egna tjänster. Bidbrain styrs genom att kunden sätter en önskad avkastning på sin annonsering och SaaS- tjänstens MRR (Monthly Recurring Revenue) kommer att vara en licensavgift och en % av annonseringsbeloppet.

C&C: Stabilt Rahalaitos, ny innovativ tjänst för Vinklubben och fortsatt Affilijet-expansion
Rahalaitos hade en stabil utveckling i kvartalet vilket påverkade vertikalen Personal Finance positivt. Under andra vågen av pandemin har konsumenternas lånebehov varit lägre men Rahalaitos har behållit sin starka position på marknaden genom att utveckla sina metoder för trafikoptimering. Den finska riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga regleringen av lånemarknaden till och med september i år. För konsumenterna innebär det en möjlighet till lägre räntor under den perioden.

Inom vertikalen Food & Beverages gjorde Vinklubben sitt bästa fjärde kvartal och helår någonsin. Rekordresultaten beror delvis på den nya sociala medietjänsten Vinklubben SMART som lanserades i fjärde kvartalet. Det är en unik tjänst som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföringen för specifika produk- ter och som justeras i realtid. SMART är ännu ett bevis på Speqtas innovationskraft och förmåga att tänka nytt även i etablerade segment.


Affilijet är ett attraktivt erbjudande till mediehusen inom prestationsbaserad marknadsföring. Under kvartalet har vi annonserat flera betydande samarbeten som visar på styrkan i vår marknadsposition. Vi har utökat samarbetet med Aller Media för jämförelsetjänster på norska dagbladet.no. Speqta är nu ensam leverantör av tjänster gällande rabattkoder, kreditkort och elavtal. Jämförelsetjänsten för elavtal är dessutom en ny vertikal för oss, vilket vi hoppas kunna lansera på andra mediapartners framöver. Vi har också ingått i ett nytt samarbete med Finlands ledande mediehus Sanoma där vi driver Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder.

Med min bakgrund från mediebranschen är det glädjande att se Affilijets framgångar som visar att vi kan använda prestationsbaserad marknadsföring och ge mediahusen nya intäktsströmmar för att hjälpa dem i deras digitala omställning.

Framtidsutsikter
2021 kommer att bli ett händelserikt år för Speqta. Vi har höga förväntningar på Bidbrain inför lanseringen i år. Den globala marknadspotentialen är enorm men vi räknar emellertid med att det kan ta tid att bygga upp större volymer. Bidbrain är transparent, effektivt och enkelt, och framtiden för e-handel. Med hjälp av AI sänker verktyget e-handlarens försäljningskostnader och tydligt ökar intäkterna. Vad beträffar våra jämförelsesajter tror vi på en återhämtning till mer normala nivåer efter sommaren.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport Q1 2021: 12 maj 2021
Årsstämma: 18 maj 2021
Kvartalsrapport Q2 2021: 24 aug 2021
Kvartalsrapport Q3 2021: 11 nov 2021

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

www.speqta.com

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

Dokument