Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1, 2019 – Stark organisk tillväxt och två förvärv

16 MAY 2019

press bild delrsrapport Q1 2019

myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://mytastegroup.com/investors/financial-reports


Väsentliga händelser under perioden:

– Under första kvartalet uppgick intäkterna till 23 371 tkr (12 023), vilket motsvarar en ökning med 94%.

– Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 177% och uppgick till 4 157 tkr (1 502), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19% (12).

– Segmentet Speqta Shopping ökade omsättningen med 133% till 19 866 (8 513). EBITDA ökade med 135% och uppgick till 4 468 tkr (1 901).

– Segmentet Speqta Food & Beverage omsatte 3 505 tkr (3 464). EBITDA uppgick till 971 tkr (985).

– Speqta (myTaste AB (publ)) inleder rekrytering av ny VD i syfte att accelerera tillväxten.

– Förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och Captana AS. De förvärvade tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privat­lån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans med norska nätba­serade nyhetsmediet Nettavisen.

– Förvärv av Lånakuten, (lanakuten.com), en nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån.

– Samarbetet med Expressen har utvecklats vilket innebär att Speqta (myTaste AB (publ)) nu hanterar Expressens tjänster inom privatekonomi, rabatterbjudande samt odds/ spel.

– Lansering av Shopello på 8 marknader vilket innebär att Shopello nu finns på 17 marknader i Europa.

Väsentliga händelser efter perioden:

– Bolaget är under namnbyte till Speqta AB (publ) från myTaste AB (publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

– Styrelsen har förstärkts med två nya medlemmar, Lisa Gunnarsson, chef för LinkedIn Norden, och Pär Sundberg, arbetande styrelseordförande i Brand New Content.

– Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea Bank till konkurrenskraftig ränta. Löptid 5 år. Bankfinansieringen uppgår till 20 MSEK samt ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK.

– Konvertibelvillkoren har förändrats i syfte att stärka bolagets eget kapital ytterligare.

– Hannes Rosén har tillträtt som Chief of People Operations, HR-ansvarig.

– Nya moderna lokaler signerade med inflytt 1 juli, i syfte att ytterliggare stärka bolagets dragningskraft för att attrahera den bästa personalen.

VD kommenterar

“Starkt kvartal med hög organisk tillväxt, två förvärv och namnbyte till Speqta”

Det första kvartalet var både händelserikt och framgångsrikt. Tillväxten var starka 94%, varav 70 procentenheter var organisk tillväxt, med en justerad EBITDA-marginal på 19%. Därmed levererade vi det bästa kvartalet i bolagets historia. Namnbytet som genomfördes efter kvartalets utgång är en bekräftelse på att vår strategiförändring – från att vara ett bolag primärt inom matsegmentet till att ha siktet inställt på att bli en ledande aktör inom prestationsbaserad marknadsföring online för en rad olika vertikaler – är genomförd. Vårt nya bolagsnamn Speqta innebär ett tydligt avstamp för fortsatt tillväxt.

Förvärv inom finansvertikalen och Affilijet  

Bolagets strategi är att växa både organiskt och via förvärv. Vi gjorde två förvärv under kvartalet. Det ena var Lånakuten, lanakuten.com, en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån. Det andra var tillgångarna från norska Netpixel Media AS och Captana AS; dels hemsidan låne-penger.com som är en jämförelsetjänst för privatlån och dels ett samarbete med norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder. Båda förvärven är i linje med vår strategi att bygga en ledande position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring i de vertikaler vi är verksamma inom. Förvärven innebär att vi har ökat vår marknadsandel på den nordiska marknaden signifikant och dessutom, genom ytterligare ett samarbete med ett av de största nätbaserade nyhetsmedierna i Norden, stärkt portfolion inom Affilijet.

Vi avser framöver att intensifiera vår tillväxttakt organiskt och vi söker förvärvsmöjligheter inom flera vertikaler gällande prestationsbaserad marknadsföring.

Speqta Shopping  

Segmentet Shopping växte med 133% under kvartalet. EBITDA ökade med 135% och uppgick till 4 468 tkr (1 901). Den starka organiska tillväxten inom segmentet, som uppgick till 99%, beror främst på framgångarna inom Shopello. Dessa framgångar var väntade och följer av det avtal med Google som Bolaget tecknade i fjärde kvartalet 2018. Då erhöll vi titeln Premium Comparison Shopping Services (CSS) Partner vilket möjliggör att Shopello även kan erbjuda annonsformatet Google Shopping till sina kunder. Vi är aktiva på 17 marknader i Europa, varav 8 tillkom under kvartalet. Fokus ligger nu på att kontraktera nya butiker som ska använda Shopellos plattform för sin kundans­kaffning. Varje ny marknad innebär uppstartskostnader och det krävs tid innan vårt automatiserade system är intrimmat. Vi bedömer att en ny marknad normalt visar lönsamhet inom 3-4 månader.

Våra samarbeten med Expressen och Nettavisen inom vårt kon­cept Affilijet, utformat just för mediebolag, har utvecklats enligt plan. Affilijet omfattar i dagsläget vertikalerna lån, kreditkort, spel & odds och rabattkuponger. Vi avser att lansera ytterligare vertikaler inom Affilijet i närtid.

Speqta Food & Beverage  

Omsättningen för perioden ökade till 3 505 tkr (3 464) för segmentet Food & Beverage, och EBITDA uppgick för perioden 971 tkr (985). Arbetet med att utveckla Vinklubben fortgår. Vi har nu återtagit det tapp som uppkom i vintras till följd av System­bolagets förändrade policy kring trälådor. Vi kan glädjande konstatera att hårt arbete gjort att vi nu är till baka till de nivåer vi hade innan omställningen. Vi intensifierar nu produktutvecklingen ytterligare för att optimera intjäningen för våra kunder. Ett exempel är en tjänst där vi hjälper våra kunder med program­matiska annonsköp och social mediaannonsering baserad på vår målgruppsdata för att skapa en högre tillväxt.

Re-finansiering och starkare balansräkning  

Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån till konkur­renskraftig ränta som löper på 5 år. Bankfinansieringen uppgår till 20 MSEK. Dessutom är ytterligare bankfinansiering för kom­mande förvärv möjlig under förutsättning av ett godkännande av Nordea Bank i varje enskilt fall. Vid årsstämman beslöts att ändra konvertibelvillkoren för att stärka bolagets eget kapital ytterligare, allt i syfte att kunna säkerställa en gynnsam och konkurrenskraftig finansiering av bolaget. Förändringen innebär att konvertibelägarna ska lösa in sina konvertibler som löper på 10% ränta till aktier i bolaget, vilket stärker bolagets balansräkning ytterligare samt minskar räntekostnaderna. Samtliga innehavare av konvertiblerna har lämnat medgivande till föreslagen villkorsändring.

Dessa åtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka våra förut­sättningar för att göra förvärv, vilket är en viktig del av Bolagets tillväxtstrategi.

Förstärkning av organisationen  

Vi har anställt Hannes Rosén som ansvarig för vår HR-funktion, People Operations. Hannes har gedigen erfarenhet från rekry­tering och har haft ledande positioner på bolag som växt kraftigt både organiskt och via förvärv. Rekryteringen understryker att bolaget ser det som strategiskt väsentligt att både hitta rätt nyckel-kompetenser och integrera organisationer vid förvärv. Hannes kommer även att leda vårt hållbarhetsarbete som kommer att få ökad betydelse framöver.

Styrelsen har tillsammans med mig tagit initiativ till rekrytering av en ny VD, vilket kommunicerats tidigare. VD-bytet motiveras av att det behövs en delvis annan typ av kompetens och erfaren­heter för att optimera nästa utvecklingsfas för Koncernen. Med Optimizer Invest som nya huvudägare och med en förstärkt finansiell ställning är det främst en bevisad förmåga att bygga en skalbar organisation med en ökad förvärvstakt och ett ökat antal medarbetare som efterfrågas. Den nye VD:n kommer att bli uppbackad med kompetens och entreprenörsandan av oss två grundare; Jonas Söderqvist och jag. Rekryteringen pågår i samarbete med en extern rekryteringsbyrå.

Styrelsen har förstärkts med två nya styrelsemedlemmar, Lisa Gunnarsson, chef för LinkedIn Norden, och Pär Sundberg, arbetande styrel­seordförande i Brand New Content. Ledamöterna bidrar med starka kontaktnät, mediakunskap, säljfokus, Nasdaq-erfarenhet och erfarenheter av att skala upp organisationer.

Framtidsutsikter 

Vårt nya namn och vår nya utmejslade strategi, som beskrivs ingående på vår nya corporate web, innebär ett tydligt avstamp mot målet att bli en ledande aktör inom lead-generering med prestationsbaserad marknadsföring som affärsmodell.

Prestationsbaserad marknadsföring är en megatrend som är här för att stanna, det är vår fasta övertygelse. Både vårt unika koncept Affiljet, utformat för mediebolag som söker nya intäktskällor inom prestationsbaserad marknadsföring, och Shopellos automatiserade lösning inom Google Shopping möjliggör en hög organisk tillväxttakt. Detta i kombination med vår tydliga förvärvsstrategi innebär att potentialen för att uppnå stark total tillväxt är enorm.

Jag ser fram mot att fortsätta skapa tillväxt för våra kunder och därmed även för Bolaget tillsammans med våra engagerade och skickliga medarbetare och med stöd från styrelse, ny VD och aktieägare.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport januari – juni 2019 - 22 augusti 2019

- Delårsrapport jan – sep 2019 - 14 november 2019

Presentationer  

Bolagets VD presenterar nya Speqta vid följande tillfällen:

Redeye Early Bird 21 maj 2019

Småbolagsdagen, Sthlm 3 juni 2019

Namnbyte

Bolaget är under namnbyte till Speqta AB (publ) från myTaste AB (publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad. 


Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt: 

Andereas Friis 

VD/Grundare Mytaste Group 

[email protected]  

+46 (0) 739 944 670 

Om Speqta 

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Speqta har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Mytaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. 

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected] 

Dokument