Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014: 87 miljoner besökare under Q2 (+22% YoY)

29 AUGUST 2014

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2014 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

SAMMANDRAG Q2 2014 (2013)

* Nettoomsättningen uppgick till 12 469 TKR (12 814)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till – 3 532 TKR (2 654)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till n/a (20,71 %)
* Resultat efter skatt uppgick till – 5 130 TKR (1 462)
* Resultat per aktie uppgick till – 0,31 KR (0,10)

SAMMANDRAG Q1-Q2 2014 (2013)

* Nettoomsättningen uppgick till 24 577 TKR (23 577)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -5 472 TKR (3 709) 
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till n/a (15,69 %)
* Resultat efter skatt uppgick till –7 316 TKR (1 449)
* Resultat per aktie uppgick till – 0,45 KR (0,09)

Väsentliga händelser

Under perioden:
* Avyttring av Bilweb AB med anledning att renodla verksamheten. Köpeskillingen uppgick till 4 miljoner kronor.
* 203 Brands AB har investerat 1 500 039 kronor i Shopello International AB via en nyemission. Därmed ökade aktieinnehavet i bolaget med 243 aktier vilket motsvarar 9,38%. Utöver detta har 203 Web Group förvärvat ytterligare 18,18% av aktierna via en apportemission om 1 999 986 kronor med aktier i 203 Web Group. Koncernen äger efter transaktionerna totalt 79,56% i Shopello. 
* Totala premiumförsäljning uppgick till 2,4 MKR, vilket motsvarar en ökning med 276% jämfört med samma kvartal föregående år.

Efter perioden:
* Ny handelsplats till Nasdaq OMX First North Premier.
* Jonas Söderqvist ny VD för 203 Web Group. I samband med detta tillträdde Andereas Friis som styrelseordförande och CFO Robert Zettervall som vice VD.
* Tidigare verksamhetschef Martin Lilliestierna blev i augusti VD för 203 Brands.
* myTaste har brytits ut i nytt bolag
* Wrapp-grundaren Aage Reerslev tillträder i september som VD för myTaste.

VD Jonas Söderqvist kommenterar
Vi glädjer oss åt att trafiktillväxten på myTaste är fortsatt stabil och att den har accelerat inför vår säsongsmässigt starkaste period på året, vilket bäddar för nya trafikrekord. Nytt för rapporten är att vi presenterar våra mål för trafik- och medlemstillväxten fram till årsskiftet, som ni kan fördjupa er i på sida 5. För att ytterligare öka tillväxttakten i myTaste utvärderar vi alternativ som kapitalinjektion, strategiska partnerskap och M&A-transaktioner. Besluten att ta bort videoannonsering under Q2 2013 samt att minska annonsutrymmena med 70% under Q4 2013 till förmån för mer relevant och kvalitativ annonsering har nu visat sig vara strategiskt korrekt. Kortsiktigt såg vi en nedgång av RPV (Revenue Per Visit), men nu har nivåerna börjat vända uppåt igen då premiumförsäljningen tagit fart och uppgick till 2,4 MKR under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 276% jämfört med samma period föregående år.

Även Shopello expanderar stadigt och har växt med antal anslutna butiker och partners. Dessutom har de påbörjat etableringen av en internationell säljorganisation i Barcelona för att ytterligare öka tillväxten på butiker och partners.

Detta kvartal redovisar vi ett svagare resultat än föregående, på grund av ökade kostnader i moderbolaget i samband med konverteringen till IFRS, listbytet till Firsth North samt utbrytningen av myTaste till ett separat bolag. 203 Brands har även haft ökade kostnader i samband med försäljningen av Bilweb, vilket har gett en negativ effekt på resultatet.

I övrigt fortsätter vi att investera i portföljbolagen, framförallt i myTaste, då vi ser fortsatta goda möjligheter att öka tillväxttakten. Vi utvecklar nu myTaste-appen, som vi hoppas vara redo att lansera under Q4. Förväntningarna är att det kommer bidra till ökad medlemstillväxt, då en mobilanpassad produkt är en förutsättning för att konvertera mobiltrafik. Idag kommer ungefär 50 % av vår tafik från mobila enheter, men medlemskonverteringen från dessa är nästintill obefintlig. Då mobiltrafiken fortsätter att öka stadigt ser vi därför appen och en mobilanpassad sajt som långsiktigt värdebyggande.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

About 203 Web Group AB (publ)
203 Web Group is a publicly traded Swedish media group.

Dokument