Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

28 AUGUST 2015

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

SAMMANDRAG Q2 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 12 262 TKR (12 496)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till – 1 598 TKR (-3 535)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till -13% (-28 %)
* Resultat per aktie uppgick till – 0,22 KR (- 0,30)

Väsentliga händelser

Under perioden: 

* myTaste stängde under slutet av maj ner utvecklingskontoret i Barcelona. Totalt har avvecklingskostnader hänförda efter nedstängningen belastat kvartalet med 1 374 tkr, vilket påverkat rörelseresultat före avskrivningar negativt.

* Renodling av verksamhet - ny segmentsindelning fr.o.m Q2 2015.

* myTaste lanserar Vinklubben.

* myTaste och Matklubben slogs ihop. 

Nyemission om 167 918 aktier avseende slutlig tilläggsköpeskilling för Receptindex i Sverige AB. Aktiekapitalet har därmed ökat med 83 959 kr.

Förlikning nådd gällande Bodegas Web SL (för mer info se not 3). 

Shopello har avbrutit förvärvet av det danska bolaget Pricecloud AsP (för mer info se not 3). 

Efter perioden: 

* myTaste lanserar global Android app. 

* myTaste for Blogs lanserat.

*203 Creative sålt aktier i Refunder 

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten.

VD Jonas Söderqvist kommenterar

För mig som VD är det glädjande att se att vi har minskat kostnaderna radikalt, samtidigt som vi ser betydligt snabbare utvecklingstempo och fler releaser för myTaste. Omsättningen har utvecklats svagt under Q2, men den lyckade lanseringen av Vinklubben tillsammans med den starka öppningen av Q3 för hela koncernen gör att jag känner mig positiv inför hösten.

I slutet av Q2 valde vi att flytta hem myTastes utvecklingskontor till Stockholm och därmed avveckla kontoret i Barcelona, totalt har avvecklingskostnader om 1,3 miljoner kr belastat resultatet för Q2. Justerat för dessa har vårt underliggande rörelseresultat förbättrats kraftigt, detta tillsammans med vår starka finansiella ställning gör att jag känner mig väldigt trygg inför framtiden.

Vi kan dessutom glädjas över att den nya mobilappen för Android nu är lanserad efter en stor arbetsinsats av våra utvecklare. Vi har valt att inleda lanseringen av appen i de 10 länder där myTaste har mest trafik, däribland Spanien och Brasilien. Från och med detta kvartal väljer vi också att visa nya nyckeltal där vi fokuserar på unika användare och deras kvalité i form av hur ofta de återkommer och hur lång tid de stannar på myTaste. Vi har även valt att separat redovisa statistik för våra inloggade medlemmar.

I dagarna lanserade vi också myTaste for Blogs, en tjänst där matbloggare enkelt kan tjäna mer pengar på sin trafik genom att ansluta sig till vårt säljnätverk. Det är en modell som sedan länge är etablerad inom andra branscher som t ex mode, men där mat har varit lite av ett förbisett segment. myTaste har i dagsläget över 40 000 anslutna matbloggare som i sin tur når över 100 miljoner besökare/månad globalt. Vi har nu en enorm potential att öka räckvidden för våra annonsörer om vi lyckas ansluta dessa matbloggare till myTaste for Blogs. Just nu pågår arbetet med att bearbeta de största matbloggarna i Sverige, och därefter är planen att även släppa in de mindre bloggarna för att sedan rulla ut tjänsten i fler länder under 2016.

Trafiken för myTaste var ner 19% i juni jämfört med samma månad föregående år. Förklaring till trafiktappet återfinns i den Google uppdatering som lanserades under sommaren förra året och fick till följd att vi hade en period av onaturligt hög aktivitet. Perioden varade fram till oktober då trafikökningen reverserades. Till följd av detta förväntar oss att den negativa trafiktrenden kommer bestå även under Q3.

Shopello har nått en kritisk massa för butiker i Skandinavien och fokus blir nu att ansluta fler partners, som i sin tur driver trafik och därmed intäkter. Vi har efter kvartalets slut sålt en mindre del av våra aktierna i Refunder för att täcka den initiala investeringen 203 Creative gjorde vid lanseringen av sajten.

Sammanfattningsvis känner jag mig väldigt trygg med de tidigare kommunicerade målen att göra vinst i slutet av året i och med de kostnadsbesparningar vi gjort. 

Jonas Söderqvist
Grundare/VD
203 Web Group AB (publ)

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument