Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016: ”Omstrukturering har lett till högre utvecklingstakt och tydligare fokus“

26 AUGUST 2016

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

”Omstrukturering har lett till högre utvecklingstakt och tydligare fokus”

Det har varit ett väldigt händelserikt kvartal, koncernen har bytt namn till myTaste, vi har genomfört en lyckad spridningsemission, renodlingen av verksamheten har fortgått där 203 Creative nu är helt avvecklat och alla utvecklare istället jobbar med myTaste. Samtliga kostnader i samband med avvecklingen av 203 Creative är tagna i Q2, vilket har påverkat resultatet negativt. Åtgärderna syftar till att stärka vårt fokus, både internt och externt, så att myTaste kan möta konkurrensen på global nivå. De nya utvecklingsresurserna i kombination med nyrekryteringar gör att vi gående framåt kan hålla en betydligt högre utvecklingtakt än tidigare.

Intresset för att ladda ner myTaste-appen är fortsatt högt och vi är nu uppe i över 3 miljoner nedladdningar. Även aktiviteten fortsätter vara hög, i snitt spenderar varje unik användare nästan 30 minuter och återkommer mer än 4 gånger per månad till appen. Med all ny funktionalitet som ligger i vår backlog är det otroligt spännande att se hur aktiviteten och användartalen kommer utvecklas under hösten.

Just nu pågår användartester av vår nya spara-knapp som innebär att våra användare även kan spara recept från sajter som ännu inte redan finns på myTaste. Detta är en funktion som är strategiskt viktigt för plattformens utveckling, och används framgångsrikt av bland annat Pinterest och Tumblr. Spara-knappen innebär också att våra användare kan hjälpa varandra att upptäcka nya kvalitativa recept från bloggar och sajter.

Trenden för webbtrafiken är fortsatt negativ, vilket är något vi jobbar aktivt med att vända. Den tidigare kommunicerade SEO-uppdateringen har visat sig bli större än planerat vilket gör att vi ännu inte lanserat den globalt utan den provkörs fortfarande i Sverige.

De diskussioner angående partnerskap och ramavtal med globala varumärken som inleddes föregående kvartal fortgår, där ett kommit längre och förhoppningen är att kunna komma i mål innan årets slut. Försäljningen för myTaste har varit svag under kvartalet till följd av den låga webbtrafiken. Vi har vidtagit återgärder för att parera detta tapp bland annat genom strukturåtgärder inom vår egen försäljningsorganisation samt sett över hur vi bättre kan kapitalisera på osålt utrymme. Vi har dock inga planer på att börja kapitalisera på våra appanvändare i närtid.

Shopello fortsätter att visa starka siffror och stabil tillväxt. Under kvartalet anslöts 13 nya trafikpartners samtidigt som arbetetet med att kvalitetssäkra trafiken fortlöpte vilket i sin tur ledde till förbättrad bruttomarginal. Kombinationen nya trafikpartners samt förbättrade marginaler bådar gott inför hösten och vintern som är en säsongsmässigt stark period för Shopello. 

Jag ser med stor förhoppning fram emot hösten då myTastes högre utvecklingstempo innebär att vi kommer kunna rulla ut ny funktionalitet snabbare än någonsin. Fullt fokus ligger på att myTaste ska bli störst i världen inom recept online!

SAMMANDRAG Q2 2016 (2015)

* Nettoomsättningen inklusive 203 Creative uppgick till 10 172 TKR (12 262)

* Nettoomsättningen exklusive 203 Creative uppgick till 9 805 TKR (9 677)

* Rörelseresultat (EBITDA) inklusive 203 Creative  uppgick till -2 265  TKR (-1 598)

* Rörelseresultat (EBITDA) exklusive 203 Creative  uppgick till -1 046  TKR (-1 924)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) inklusive 203 Creative  uppgick till -22% (-13 %)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) exklusive 203 Creative  uppgick till -11% (-20 %)

* Resultat per aktie inklusive 203 Creative  uppgick till -0,25 KR (-0,23)

* Resultat per aktie exklusive 203 Creative  uppgick till -0,24 KR (-0,22)

Väsentliga händelser under perioden:

* Spridningsemission övertecknad med 166 %, tillför bolaget 10 850 tkr före emissionskostnader.

* Koncernen har bytt namn till myTaste AB.

* Avvecklingen av 203 Creative slutförd under Q2.

* Avyttring innehav i Right Route AB, försäljningslikvid uppgick till 681 200 kr.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
[email protected] 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
[email protected] 
0732 512 203

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40  

Dokument