Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018: “Kraftigt ökad omsättning och förbättrat resultat för tredje kvartalet i rad”

16 AUGUST 2018

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://mytastegroup.com/investors/financial-reports.

VD Andereas Friis kommenterar:

“Fokus har flyttats till nya, spännande intäktsdrivande satsningar”

Under mitt första kvartal som VD för Mytaste Group har jag stärkt min uppfattning att vår nya inriktning för koncernen, att bli ledande inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handeln, ligger helt rätt i tiden.

Allt fler människor, unga såväl som gamla, väljer att shoppa via dator och mobilen. Denna utveckling skapar ett kraftigt ökat behov av webb-baserade tjänster och appar som erbjuder personligt anpassade erbjudanden från e-handeln.

En av mina första åtgärder som VD har varit att renodla koncernstrukturen för att bli bättre anpassad till bolagets nya inriktning. Det har bland annat inneburit att vi under kvartalet bytt namn från myTaste AB till “Mytaste Group” (koncernens legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ)) samt lanserat en ny webbplats för investerare, press, rekrytering och samarbetspartners på MytasteGroup.com.

Namnbytet avser också att tydligare särskilja namnet på koncernen från bolagets konsumentprodukt myTaste. Mytaste Group har även bytt namn på sina två affärsområden till “Mytaste Shopping” samt “Mytaste Food and Beverage.” I samband med namnbytet så har också bolagets grafiska profil uppdaterats och en ny logga lanserats för koncernen.

Mytaste Group är nu tydligt positionerat på marknaden med ett antal produkter och tjänster som driver ökad trafik, högre konverteringar och starka köpintentioner genom riktade erbjudanden från tusentals e-handelsbutiker, allt från mat och dryck till mode och resor, helt anpassade efter konsumentens unika smak.

Denna omfattande omorganisation och renodling av koncernstrukturen inom Mytaste Group har nu framgångsrikt avslutats och fokus och resurser har kunnat flyttas till nya, spännande intäktsdrivande satsningar samt att skapa intäkts- och kostnadssynergier. Det har delvis lett till ett förbättrat resultat för kvartal två och vi bedömer att det kommer bidra till ett förbättrat resultat framöver i linje med de nya finansiella mål som bolagets styrelse beslutade om under fjärde kvartalet 2017. Vi är nu på god väg mot att över en konjunkturcykel nå en omsättningsökning på koncernnivå med i genomsnitt 25% per år med en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

Min medgrundare Jonas Söderqvist har gjort en stark insats sedan han axlande sin nya roll som vice VD och operativ chef för koncernen genom att leda det viktiga teknikintensiva operativa arbetet med att integrera de verksamheter som vi förvärvade förra året samt skapa en central IT-lösning, Mytaste BigData Engine™, som utnyttjas av koncernens alla produkter och tjänster i linje med gällande regler för hantering av personuppgifter enligt GDPR.

I och med den nya ansvarsfördelningen mellan Jonas och mig så har jag kunnat fokusera på att träffa affärspartners samt investerare som en del i min ambition att skapa mer intresse för Mytaste Group på marknaden, genom större transparens och förbättrad marknadskommunikation.

Jag har tillsammans med ledningen för våra två affärsområden framgångsrikt tagit fram en rad nya spännande produkt-lanseringar under kvartalet som bygger på befintliga samt förvärvande verksamheter som nu successivt rullas ut i Sverige och i andra länder.

Vi har nu ett mycket starkt team på plats och det gläder mig att en majoritet av nyckelpersoner samt styrelse tecknat sig för det nya optionsprogrammet som vi lanserat internt under första kvartalet i år. Jag ser det som en mycket viktig bekräftelse på att vi på rätt spår i linje med det förtroende som vi fick från våra nya och tidigare ägare i samband med vår övertecknade nyemission förra året.

Vi är nu är tydligt positionerade med en kraftig vinsttillväxt och ett motiverat team som är verksamma på en tillväxtmarknad där det finns ett underliggande starkt behov av våra produkter och tjänster.

Andra kvartalet

Andra kvartalet 2018 för Mytaste Group har vi haft fokus på lönsamhet efter en period av tidskrävande men nödvändigt internt omställningsarbete. Under kvartalet uppgick intäkterna till 13 465 tkr (8 487), vilket motsvarade en ökning med 59 procent. EBITDA-resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 589 tkr (442), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19,2 procent (5,2).

Koncernens resurser har framförallt lagts på nyförsäljning, geografiskt expansion och produktutveckling.

Vi jobbar nu kontinuerligt på att vässa våra erbjudanden för att kunna skapa ännu fler attraktiva marknadsföringslösningar till våra affärspartners och skapa ännu bättre lönsamhet framöver.

Mytaste Shopping

I Mytaste Shopping ingår alla verksamheter som tidigare ingick i affärsområdet Shopello, däribland affiliatenätverket Shopello samt konsumentprodukterna Kampanjjakt och OutletSverige.

Inom affärsområdet så har nya attraktiva erbjudanden till marknaden färdigställts och börjats att lanseras under kvartalet och ytterligare lanseringar är planerade för under resten av året.

Bland annat så har den framgångsrika produkten OutletSverige, som håller konsumenter informerade vid prissänkningar på populära produkter från kända varumärken, genomgått ett omfattande utvecklingsarbete. Den största nyheten är att plattformen under kvartalet byggts ut för att möjliggöra geografisk expansion. Strax innan periodens slut så skapades en norsk version som fått namnet “Trendly” som sedan offentliggjordes efter periodens slut.

Lanseringen i Norge kommer att följas av en geografisk expansion till fler andra länder genom ett antal lokala domännamn som redan registrerats. Här använder vi en beprövad plattform i ett land för att lansera tjänsten i fler länder och på så sätt skapa skalfördelar och synergier inom koncernen, vilket är en modell som vi kommer att fortsätta jobba med.

OutletSverige har även utökats med två nya kategorier, barnkläder och heminredning, dessutom har arbete kring en ny mobilapp pågått. Applikationen är nu klar och har lanserats efter periodens slut.

För affiliatenätverket Shopello samt de andra konsument-produkterna inom ramen för Mytaste Shopping så har arbetet med integreringen med koncernens centrala IT-lösning, Mytaste BigData Engine, avslutats och resurserna har istället kunnat läggas på nyförsäljning och affärsutveckling, vilket bådar gott för resten av året.

Omsättningen har under kvartalet ökat med 110% till 8 151 tkr (3 877) med en EBITDA på 2 734 tkr (365).

Mytaste Food & Beverage

I Mytaste Food & Beverage ingår de verksamheter som tidigare ingick i affärsområde myTaste, däribland myTaste, Matklubben och Vinklubben.

Inom affärsområdet så fortsätter Vinklubben att utmärka sig genom ännu ett starkt kvartal efter det omfattande utvecklingsarbetet som pågått under första kvartalet.

Införsäljningen av nya kampanjer har varit god efter lanseringen av bland annat SMS och SMP utskick (mediapaket där vi hjälper kunder att nå rätt målgrupp när de annonserar på mobilen och i sociala medier med hjälp av data från Vinklubben).

Den nya versionen av mobilappen för Vinklubben samt nya erbjudanden till annonsörer för att få ännu mer relevant

exponering av produkter och erbjudanden gentemot vinintresserade människor skapar bra förutsättningar för att ta ytterligare marknadsandelar framöver.

Omsättningen för Mytaste Food & Beverage uppgick under kvartalet till 5 314 tkr (4 595) med en EBITDA på 1 058 tkr (27).

Framtidsutsikter

Mytaste Group är i en god position att ta en ledande ställning på de marknader vi är verksamma, inom prestationsbaserad marknadsföring för e-handeln, med två starka och tydliga segment; shoppingfokuserade Mytaste Shopping samt mat- och dryckesfokuserade Mytaste Food & Beverage.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag samt att fortsätta den hittills framgångsrika lönsamma tillväxtstrategin, genom organisk tillväxt såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler respektive geografiska marknader.

Även om tredje kvartalet historiskt sett är det svagaste resultatmässigt och att det extremt varma vädret under sommaren påverkat handeln negativt, så ser vi med tillförsikt på andra kvartalets resultat som indikativt på att vi nu är på god väg mot en kraftigt förbättrad lönsamhet för koncernen.

SAMMANDRAG Q2 2018 (2017)

* Nettoomsättningen uppgick till 13 465 TKR (8 487)

* Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2 589 TKR (442)

* Justerad rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 19,2% (5,2 %)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2 405 TKR (442)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 17,9% (5,2 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,03 KR (-0,11)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 13 465 tkr (8 487), vilket motsvarade en ökning med 59 procent.
 • EBITDA-resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 589 tkr (442), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19,2 procent (5,2).
 • Omsättningen inom segmentet Mytaste Shopping har under kvartalet ökat med 110 procent till 8 151 tkr (3 877) med en EBITDA på 2 734 tkr (365).
 • Andereas Friis har valts till ny VD och tar över från Jonas Söderqvist som blir vice VD och operativ chef.
 • Koncernen har omprofilerats och omorganiserats under namnet Mytaste Group (koncernens legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ)) med två segment: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. I samband med detta har även en ny och mer IR-inriktad hemsida lanserats under MytasteGroup.com.
 • Vinklubben gör ännu ett starkt kvartal som ett resultat av bland annat lanseringen av SMS, SMP (Social Media Paket) samt den nya mobilappen.
 • OutletSverige har utökats med två nya kategorier, barnkläder och heminredning, samtidigt som utvecklingen av plattformen för att möjliggöra geografisk expansion har slutförts.
 • Arbetet med integreringen av koncernens centrala IT-lösning, Mytaste BigData Engine, har framgångsrikt avslutats i enighet med de nya GDPR-reglerna.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvis

 Operativ Chef / Grundare Mytaste Group

[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvis

 Operativ Chef / Grundare Mytaste Group

[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument