Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014: 104 miljoner besökare under Q3 (+30% YoY)

28 NOVEMBER 2014

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 30 september 2014 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.
 

SAMMANDRAG Q3 2014 (2013)

* Nettoomsättningen uppgick till 11 258 TKR (11 400)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till – 1 027 TKR (654)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till n/a (0,06 %)
* Resultat efter skatt uppgick till – 2 374 TKR (- 589)
* Resultat per aktie uppgick till – 0,14 KR (- 0,04)

SAMMANDRAG Q1-Q3 2014 (2013)
* Nettoomsättningen uppgick till 35 835 TKR (35 032)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till - 6 499 TKR (4 364)  
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till n/a (12,46 %)
* Resultat efter skatt uppgick till –9 690 TKR (860)
* Resultat per aktie uppgick till – 0,59 KR (0,06)

Väsentliga händelser

Under perioden:
* 104 miljoner besökare: trafikmässigt bästa kvartalet någonsin.
* Ny handelsplats: Nasdaq OMX First North Premier.
* Jonas Söderqvist ny VD för 203 Web Group. I samband med detta tillträdde Andereas Friis som styrelseordförande och CFO Robert Zettervall som vice VD.
* myTaste riktar fokus på marknader med störst intäktsmöjligheter, minskar ned personalstyrkan med 17 personer.

Efter perioden:
* myTastes app lanserades under november till iPhone på den svenska marknaden, gick efter en vecka upp som etta på App Stores topplista för mest nedladdade appar inom Mat och Dryck.
* Avtalade i oktober om förvärv av den spanska vinbutiken Bodegashop.com
* Styrelsen föreslår konvertibelemission med företrädesrätt för existerande aktieägare för att stärka den finansiella ställningen.
* Minskad trafik under Q4 till följd av Googles senaste algoritm- uppdatering, tidigare kommunicerade trafik- och medlemsmål skjuts upp. Estimerad trafik för november uppgår till 23 milj besökare.

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten.

VD Jonas Söderqvist kommenterar

Med 104 miljoner besökare under Q3 är vi stolta att kunna presentera det trafikmässigt starkaste kvartalet någonsin.

På mycket kort tid har myTaste lyckats bli en av världens största matsajter. Från att enbart satsa på att öka trafik och medlemmar, har vi under hösten ökat vårt fokus på intäkter. Som ett led i detta har vi valt att lägga våra resurser på de länder där vi ser snara intäktsmöjligheter. Detta har medfört att 17 personer har lämnat myTaste, främst inom support och administration. En följd av detta är exempelvis att de asiatiska och afrikanska länderna inte längre har support på lokalt språk. Vi kommer framöver enbart satsa på de europeiska länderna, samt Brasilien och USA, resterande länder kommer endast ha support på engelska. Vi har valt att gå denna väg då det är där vi har sett störst tillväxt hittills och på kortast tid kan bygga upp lokal försäljning och öka intäkterna.

Efter den senaste uppdateringen från Google har vi sett att den organsiska sökmotortrafiken på myTaste minskat i samtliga länder utom två, där vi sedan tidigare haft en ny version av plattformen live. I de två länderna ökade däremot trafiken i samband med uppdateringen, vilket är positivt då vi med säkerhet kan identifiera vilka åtgärder som krävs för att få tillbaka trafiken i resterande länder. Målsättningen är att den ska lanseras globalt i Q4 och att vi ska kunna se resultat av detta redan under Q1. På grund av detta har vi valt att skjuta på de tidigare kommunicerade trafikmålen.

I slutet av november lanserades den första versionen av myTaste iPhone-app i Sverige och inom loppet av en vecka klättrade den upp till första plats inom sin kategori. Det känns väldigt kul och det kommer bli spännande att följa framtida lanseringar i de övriga länderna. Med många appanvändare minskar vi beroendet av Google och blir mindre känsliga för eventuella framtida uppdateringar.

Glädjande är även att 203 Creative återfått sin lönsamhet efter det återgärdsprogam som inleddes under sommaren. Shopello fortsätter att visa tillväxt samt att antalet anslutna butiker ökar. 203 Brands är fortsatt stabilt och de mobila versionerna som lanserats har gett positiv effekt både på besökarnas beteende samt försäljningen. 203 Brands förvärv av Möbler.se och avtal om förvärv av Bodegashop.com passar båda väldigt bra i portföljen då vi ser tydliga synergier mellan både de andra varumärkena och systerbolaget Shopello.

För att stärka den finansiella ställningen har styrelsen föreslagit en konvertibelemission med företräde för existerande aktieägare. Planen är att detta i kombination med det tydligare fokuset på intäkter för myTaste ska ta koncernen till lönsamhet.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Dokument