Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016: ”Positiv trend för de viktigaste nyckeltalen“

25 NOVEMBER 2016

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 30 september 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“myTaste-appen växer stadigt med fortsatt positiv trend på de viktigaste nyckeltalen.”

Vi jobbar fokuserat med att förbättra våra mest relevanta nyckeltal, unika användare och spenderad tid. Tiden appanvändarna lägger står nu för hälften av all tid som spenderas på myTastes plattform. I snitt spenderade varje användare drygt 31 minuter i appen under oktober månad, vilket är 4 minuter längre än föregående kvartal. I jämförelse spenderas det i snitt 15 timmar per månad på Facebook. Med det som bakgrund tror vi att myTastes nya sociala funktioner kan ha en markant påverkan även på våra nyckeltal. I takt med att vi rullar ut dessa förväntar vi oss därför att se ytterligare förbättringar.

Fokuseringen på myTaste har lett till ett högre utvecklingstempo och under perioden har vi lanserat en webbläsarknapp som innebär att våra användare enkelt kan spara recept från alla webbsajter på nätet. Detta tillsammans med vår nya satsning på AI, som kan identifiera matbilder, gör att vi kommer kunna få mer kvalitativt innehåll på myTaste. Vi har även lanserat möjligheten för våra användare att skriva kommentarer och betygsätta recept. Det är en viktig funktion för oss ur flera perspektiv, först och främst ökar det engagemanget hos våra användare vilket driver ökad aktivitet och spenderad tid. Dessutom ger det oss mer eget unikt innehåll som är värdefullt ur ett SEO-perspektiv.

Gällande tidigare nämnda diskussioner kring möjliga partnerskap är vi nu i slutfasen med ett globalt varumärke. Ambitionen är att det ska slutföras inom kort och att vi kan kommunicera fler detaljer i närtid.

Fokus framåt är att fortsätta rulla ut ny funktionalitet som hjälper oss att förbättra våra viktigaste nyckeltal, appanvändare och spenderad tid. Två spännande funktioner som vi jobbar på nu är möjligheten att följa användare och varumärken samt ett notiscenter som kommer notifiera våra användare på ett liknande sätt som Facebook och Instagram göra idag.

SAMMANDRAG Q3 2016 (2015)

* Nettoomsättningen exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 10 286 TKR (9 347)

* Nettoomsättningen inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 10 327 TKR (11 561)

* Rörelseresultat (EBITDA) exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 57 TKR (1 443)

* Rörelseresultat (EBITDA) inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 70 TKR (1 539)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1% (15 %)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1% (13 %)

* Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,12 KR (0,01)

* Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,11 KR (0,02)

Väsentliga händelser under perioden:

* Simon Sjöberg utsedd till VD för Shopello.

* Ökning av samtliga viktiga nyckeltal för appen.

Väsentliga händelser efter perioden:

* Lanserat webbläsarplugin som låter användarna spara recept från alla sajter på nätet.

* Lanserat AI system som automatiskt identifierar matbilder.

* Lanserat kommentarer och betygsfunktion till recepten.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
[email protected] 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ) 
[email protected] 
0732 512 203

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40 

Dokument