Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017: “Lyckad emission möjliggör förvärv i syfte att öka omsättning och vinst”

10 NOVEMBER 2017

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 30 september 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about under Investors – Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“Nyemissionen övertecknad och verkställandet av tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, i full gång med fokus på vinst”

Det har varit ett synnerligen aktivt kvartal för myTastekoncernen. Vi är nu mitt uppe i att verkställa den nya strategi som vi i ledningen tillsammans med styrelsen satt i kraft tidigare i år med syfte att skapa en ny spännande tillväxtfas för koncernen.  

Det övergripande målet är att nå en betydligt bättre lönsamhet än tidigare genom att fokusera på en affärsmodell som är främst baserad på prestationsbaserad marknadsföring. Detta ska ske genom en renodling av verksamheten mot så kallade affiliatesajter med inriktning på att driva trafik och kunder till e-handelsbutiker.  

Vi är nu tydligt positionerade för att ta en ledande ställning i Norden inom affiliatemarknadsföring med två starka och tydliga segment; mat- och dryckesfokuserade myTaste samt shoppingfokuserade Shopello. 

Det är med stor tacksamhet som vi kan konstatera att nyemissionen som genomfördes i oktober övertecknades och tillför bolaget 18 Mkr innan emissionskostnader. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att väl förvalta förtroendet vi fått av så många både befintliga samt nya strategiska aktieägare. 

Nyemissionen genomfördes för att kunna accelerera vår nya strategi genom förvärv. Det är med stor glädje som vi kan konstatera att vi har, och är, i processen av att realisera myTastes hittills avtalade förvärv av Wiehager online marketing solutions AB, som äger och driver OutletSverige; Kampanjjakt i Sverige AB, som äger och driver ett ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige; samt NextWeb 2357, som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark. 

För myTastesegmentet ser vi fortsatt stor potential i den plattform som vi byggt upp med fokus på matbloggar och att skapa värde genom dynamiska kokböcker och receptsamlingar som speglar hur dagens digitala konsumenter konsumerar innehåll på nätet.  

Den största potentialen framöver anser vi ligger i att göra recepten “shoppingbara” och därmed kunna agera som ett affiliatenätverk till dagligvaruhandeln. Denna marknad, trots en tillväxt på 30% årligen, är dock fortfarande i sin linda med bara 7% av svenskarna som köper sin mat på nätet. Vi skalar därför ned på vår investering i denna plattform tills dess att marknaden tagit fart, för att istället kunna lägga mer fokus på vårt shoppingsegment Shopello, med erbjudanden till konsumenter inom branscher som mode och resor där den svenska nätkonsumtionen är mer mogen.  

Genom den nya reviderade strategin med större fokus på hur vi snabbare kan nå ökad tillväxt och lönsamhet, är målet att nå en omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt 25% årligen. Bolaget ska växa genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier inom Shopellosegmentet. Målet är att ha en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20% när förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut realiserade. 

Vi fortsätter samtidigt att aktivt leta efter nya förvärv som inom myTastekoncernen skulle kunna leda till ytterligare skalfördelar och ökad riskspridning. Ledningsgruppen i Shopello förstärks nu också med ny nyckelkompetens genom nyförvärvade verksamheter.  

Tredje kvartalet har varit präglat av nyemissionen samt de stora förvärven som hittills annonserats. Fjärde kvartalet kommer tyngas av kostnader hänförda till förvärven och emissionen, men vi kommer samtidigt att börja kapitalisera på dessa förvärv. Den första rejäla effekten av förvärven kommer dock synas i kvartal ett 2018 och sedan successivt under resten av året.  

Den viktiga slutsatsen: Det spännande arbetet att framtidssäkra våra intäktskällor och därmed skapa en ny era av tillväxt för myTastekoncernen är nu i full gång med fokus på vinst! 

SAMMANDRAG Q3 2017 (2016)

* Nettoomsättningen uppgick till 6 695 TKR (10 327)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -602 TKR (70)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till -9% (1 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,18 KR (-0,11)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Ledningen tillsammans med styrelsen har tagit fram en ny tydlig tillväxtstrategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget ska växa dels genom organisk tillväxt men också genom strategiska förvärv inom ett segment där det finns stora möjligheter till konsolidering.

• Bolaget har inom denna strategi kommunicerat två förvärv under perioden, Kampanjjakt i Sverige AB samt NextWeb 2357 AB, som tillsammans beräknas bidra med ett förbättrat resultat före avskrivningar med 8 - 10 Mkr på helårsbasis för myTaste när förvärven är fullt realiserade. Båda förvärven konsoliderades från och med september 2017.

• Engångskostnader i samband med förvärven och den nu genomförda emissionen uppgick till 354 090 kr, vilket innebär att justerat EBITDA uppgår till -248 517 kr.

• Omsättningen för Shopellosegmentet minskade med 30% till följd av att vi avslutade samarbete med en partner där trafikkvalitén inte uppfyllde våra krav samt att en stor partner förvärvades av en konkurrent. Åtgärder i form av produktlanseringar och förvärv har genomförts.

• Omsättningen för myTastesegmentet minskade med 40% till följd av det redan kommunicerade trafiktappet. Den tunga investerings- och utvecklingsfasen för myTaste är nu över och omstruktureringar och kostnadsbesparingar har skett efter perioden med målet att segmentet ska bli kassaflödesneutralt. Fokus ligger nu på de verksamheter inom segmentet som kan generera starka kassaflöden och vinster inom affiliatemarknadsföring, såsom Vinklubben.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

• Nyemissionen som genomfördes i oktober övertecknades och tillför bolaget 18 Mkr innan emissionskostnader.

• Avsiktsförklaring har slutits om att förvärva bolaget bakom OutletSverige.se, samt rekrytera grundaren Pontus Wiehager till Shopellos ledningsgrupp. Förvärvet beräknas att kunna genomföras under fjärde kvartalet och bidra med ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar med 2 till 3 Mkr på helårsbasis.

• Ledningen har genomfört kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten om totalt 200 000 kronor per månad vilket kommer ge full effekt från första kvartalet 2018.

• Bolagets styrelse har fastslagit att de finansiella målen på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde när de kommunicerade förvärven är inkorporerade. Över en konjukturcykel ska bolaget nå en omsättningsökning med i genomsnitt 25% per år samt en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

myTaste AB (publ) är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument