Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018: “Stark tillväxt fjärde kvartalet i rad - Mytaste Group tar in Optimizer Invest som strategisk ägare”

08 NOVEMBER 2018

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://mytastegroup.com/investors/financial-reports.

VD Andereas Friis kommenterar:

Mytaste Group växlar upp och skapar helt nya förutsättningar att bli en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring på nätet med hjälp av Optimizer Invest 

Under tredje kvartalet har Mytaste Group framgångsrikt fortsatt resan som började för 18 månader sedan, då en ny strategi lanserades för att skapa nya intäktskällor och samarbeten inom prestationsbaserad marknadsföring (lead generation) för e-handelsbutiker.

Verksamheten är nu renodlad med omorganisationen genomförd, vilket gjort att intäktstillväxten och lönsamheten kraftigt har förbättrats helt i linje med vår plan.

Koncernen är nu tydligt positionerat på marknaden med ett antal produkter och tjänster som driver ökad trafik, högre konverteringar och starka köpintentioner med vårt unika dataverktyg MyTaste Big Data Engine. Detta görs genom riktade erbjudanden från tusentals e-handelsbutiker, allt från mat och dryck till mode och resor, helt anpassade efter konsumentens unika smak.

Investeringen från Optimizer Invest, som är deras största hittills, på totalt 32,5 Mkr är en “game-changer” som helt förändrar koncernens långsiktiga möjligheter att förverkliga våra strategier.

Med Optimizer Invest som ny huvudägare så kommer vi snabbare kunna ta koncernen till nästa nivå genom fler förvärv och växa på nya marknader. Optimizer Invest kommer också kunna bidra med ytterligare strategiskt viktig kunskap och expertis inom prestationsbaserad marknadsföring.

Optimizer Invest är ett grundarfinansierat venture capital-bolag med säte på Malta. Ägarna Henrik Persson Ekdahl, Mikael Riese Harstad samt André Lavold har en framgångsrik bakgrund inom framförallt iGaming och bolaget är bland annat stor ägare i de publika bolagen Catena Media och GIG.

Målet är att Mytaste Group ska bli en ledande global koncern för bolag verksamma inom prestationsbaserad marknadsföring på nätet inom en rad olika vertikaler. Jag ser fram emot att förstärka vår befintliga affär och samtidigt öka förvärvstakten med nuvarande ledning och Optimizers team och nätverk.

Tredje kvartalet

Intäkterna under kvartalet ökade med hela 93 procent till 12,9 Mkr (6,7 Mkr) och EBITDA-resultatet ökade till 1,1 Mkr (-0,2Mkr), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 8,6 procent (-3,7).

Som tidigare kommunicerat, så är tredje kvartalet säsongsmässigt det svagaste och det extremt varma vädret under sommaren har påverkat handeln negativt.

Trots detta har vi nästan fördubblad omsättning under kvartalet med väsentligt förbättrade rörelsemarginaler vilket visar att den underliggande trenden är mycket positiv.

Mytaste Shopping

Omsättningen inom segmentet Mytaste Shopping har under kvartalet ökat med 156 procent till 8 914 tkr (3 476) med en EBITDA på 1 505 tkr (78).

Under kvartalet har bland annat samarbete med Expressen i Sverige expanderats från att driva deras rabattkodssidor till att också driva en ny jämförelsesajt för lån.

Gemensamt för de tjänster som Mytaste Group nu driver åt Expressen är att de är baserade på prestationsbaserad marknadsföring, vilket betyder att vi tjänar pengar på den faktiska affärsvolym som dessa sajter skapar åt anslutna e-handelsbutiker och långivare.

Baserat på det framgångsrika samarbetet med Expressen lanserar nu Mytaste Group liknande erbjudanden till publicister på andra nordiska och europeiska marknader, en tjänst vi kallar Affiljet. Målet är att framöver signera fler avtal med publicister i Europa.

Ett annat exempel på utökade internationella samarbeten är att Mytaste Group har ingått ett avtal med Google om att bli en Comparison Shopping Services (CSS) Partner. Som partner kan vi erbjuda alla kunder i vårt affiliatenätverk Shopello shopping-annonser i Googles sökresultat.

Shopello har idag över 1000 anslutna webbutiker och vi har redan sett ett betydande intresse i att hjälpa dem få ut sitt produktutbud på Google Shopping, vilket har skapat en ny lönsam intäktskälla för koncernen. Vi har sedan tidigare varit live i Sverige, Norge och Dannmark och efter kvartalets utgång har vi rullat ut tjänsten i Tyskland. Nu stärker vi organisationen med fler säljare för DACH-regionen, Polen och Italien med planen att lansera erbjudandet på ytterligare europeiska marknader under fjärde kvartalet.

Mytaste Food & Beverage

Omsättningen för perioden uppgick till 3 940 tkr (3 208), vilket är en ökning med 23% jämfört med samma period föregående år. Justerat resultat, EBITDA för perioden ökade kraftigt och uppgick till 871 tkr (-501).

Systembolaget har tagit bort möjligheter att sälja flaskor paketerade i trälådor, vilket har lett till att den kategori av kampanjer som Vinklubben sålt har försvunnit. Detta har påverkat Vinklubben omsättning negativt och åtgärder har vidtagits för att anpassa produkterbjudandet till vinimportörer, vilket till att försäljningen åter tagit fart.

Framtidsutsikter 

Vi är sammanfattningsvis i en mycket god position att ta en ledande ställning på de områden vi är verksamma inom på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, allt ifrån från mat och dryck till mode och resor.

Potentialen att nå nya kunder är enorm då e-handeln i Europa befinner sig i en tydlig tillväxtfas, vilket skapar fortsatt goda marknadsförutsättningar för Mytaste Group.

Konkurrensen är på e-handelsmarknaden är tuff, men med Optimizer Invest som nya starka huvudägare och ett nytt kapitaltillskott som möjliggör fler förvärv och flera nya satsningar, går vi in i en ny spännande tillväxtfas för Mytaste Group.

Fjärde kvartalet är dessutom säsongsmässigt betydligt starkare för handeln med bland annat Black Friday, Cyber Monday och mellandagsrean som driver en ökad efterfrågan.

Planen framåt är att fortsätta bygga upp portföljen av produkter i världsklass inom prestationsbaserad marknadsföring genom fortsatt organisk tillväxt i kombination med geografisk expansion och förvärv.

Tillsammans med våra nya samt befintliga ägare och samarbetspartners skapar vi bättre digitala shoppingupplevelser som hjälper våra kunder att driva försäljning mer effektivt.

Jag vill passa på att åter skicka ett särskilt tack till våra enastående medarbetare, vår styrelse samt våra aktieägare för fortsatt förtroende på denna spännande resa framåt!

SAMMANDRAG Q3 2018 (2017)

* Nettoomsättningen uppgick till 12 888 TKR (6 695)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1 109 TKR (-603)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 8,60% (-9,01 %)

* Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1 109 TKR (-249)

* Justerad rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 8,60% (-3,72 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,09 KR (-0,18)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 12 888 tkr (6 695), vilket motsvarade en ökning med 93 procent.

 •  EBITDA-resultatet, uppgick till 1 109 tkr (-249), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 8,60 procent (-3,72).

 •  Omsättningen inom segmentet Mytaste Shopping har under kvartalet ökat med 156 procent till 8 914 tkr (3 476) med en EBITDA på 1 505 tkr (78).

 •  En mobilapp för tjänsten OutletSverige har lanserats för iOS och Android.

 •  OutletSverige har expanderat internationellt och lanserats under varumärket “Trendly” i Norge med fler länder på tur.

 •  Kampanjjakts sajter har förbättras och mer innehåll har skapats. En dedikerad person har anställts specifikt med syftet att säkerställa inflödet av aktiva kampanjer.

 •  Ett nytt samarbete med Expressen, Expressen Låneguiden, har lanserats för att jämföra lån för konsumenter och företag. 

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande myTaste AB (publ)
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande myTaste AB (publ)
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument