Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

29 MAY 2015

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

SAMMANDRAG Q1 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 11 545 TKR (12 081)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -1 415 TKR (-1 940)


Väsentliga händelser

Under perioden: 

* myTaste trafik ökade under mars med 18% jämfört med samma period föregående år.

* Lansering av Shopello i Danmark samt förvärv av det danska bolaget Pricecloud AsP (se not 3). 

* Konvertibelemission genomförd - tecknad till 117%. Totalt tillfördes 14,4 MSEK före emissionskostnader. 

Efter perioden:

* myTaste lanserar Vinklubben

* myTaste och Matklubben slås ihop

* myTastes Barcelonakontor flyttas hem, kostnadsbesparingar om ca 850 TKR/månad med full effekt fr.o.m Q3. Total avvecklingskostnad bedöms uppgå till cirka 1 600 TKR och kommer belasta Q2.

Renodling av verksamhet - ny segmentsindelning fr.o.m Q2 2015. 

Nyemission om 167 918 aktier avseende slutlig tilläggsköpeskilling för Receptindex i Sverige AB. Aktiekapitalet har därmed ökat med 83 959 kr. 

Avbrutit förvärv av Bodegas Web SL (se not 3). 

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten. 


VD Jonas Söderqvist kommenterar

Sedan jag tog över som VD i augusti förra året har fokus legat på att effektivisera organisationen och ta hela koncernen till lönsamhet. Därför har vi beslutat om ett kostnadseffektiveseringsprogram där vi bland annat flyttar hem utvecklingen från Barcelona och slår ihop våra båda matsajter, myTaste och Matklubben. Det innebär att koncernen minskar sina kostnader med totalt 850 000kr/månad. Dessa förändringar kommer vi se full effekt av i Q3 och avvecklingskostnaderna bedöms uppgå till cirka 1,6 miljoner kr och kommer belasta Q2.

Tillsammans med Matklubben blir myTaste Sveriges överlägset största matsajt, både när det gäller trafik och medlemmar. Det kommer i sin tur leda till att försäljningsarbetet underlättas och vi kommer attrahera fler kunder. För att ytterligare öka försäljningen och möta efterfrågan från våra annonsörer, har myTaste valt att lansera vinklubben.se, som från start har över 200 000 medlemmar. Det är en plats där vinintresserade kan ta del av aktuella kampanjer och erbjudanden. Vi har även tagit fram en plattform där våra 40 000 matbloggare med över 100 miljoner besökare/månad kan ansluta sin blogg till vårt säljnätverk för att höja sina intäkter. På så sätt ökar vi vår räckvidd kraftigt och kan ta in betydligt fler och större kampanjer.

Shopello forstätter att öka med fler butiker, mer klick och högre omsättning. Med de nya lanseringarna i Norge och Danmark har vi äntligen möjligheten att ta in större partners som sträcker sig över hela Skandinavien. Vi har även fått in partners inom bloggsegmentet, både bloggnätverk och bloggverktyg. Det innebär att vi kan öka vår räckvidd och nå ut till fler användare och på så sätt leverera fler klick till våra butiker.

Fokus nu ligger vid att fortsätta öka försäljningen och innan årets slut presentera ett positivt resultat, så att vi därefter kan sikta på att förverkliga vår vision om att bli världens största matsajt. 

Jonas Söderqvist
Grundare/VD
203 Web Group AB (publ)

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument