Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016: “#Fortsatt stark trend för myTaste-appen och klickrekord för Shopello. “

27 MAY 2016

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

” Vårt mål är att bli störst i världen inom recept online”

myTaste har på kort tid blivit en av de största sajterna i världen inom recept online och vår nyligen lanserade myTaste-app tog snabbt förstaplatsen bland receptappar i flera länder. Vi är glada att kunna konstatera att framgångarna håller i sig, vid utgången av april låg appen etta i 10 länder för Android och iPhone. Nu tar vi klivet fullt ut och byter namn på koncernen till myTaste och riktar allt vårt fokus på att ta myTaste till nästa nivå. Precis som internet har revolutionerat andra nischer och öppnat för nya aktörer att snabbt ta en dominerande position, är vi övertygade om att samma sak är på väg att hända inom mat. Vårt mål är att ta denna position genom att vara ett mer inspirerande och enklare sätt för människor att hitta, spara och dela recept - framtidens kokbok helt enkelt.

Med starka kvartal i ryggen och en stabil finansiell ställning valde vi att genomföra en spridingsemission för att öka free- floaten i aktien. Genom att få in fler aktieägare skapar vi bättre förutsättningar för att öka intresset och likviditeten i aktien. Intresset för nyemissionen var stort och tecknades till 266%. Vid periodens utgång hade vi 3 miljoner kr i kassan och i med detta stärkte vi kassan med ytterligare drygt 10 miljoner kronor. Vi genomför nu aktiviteter för att öka intäkterna ytterligare, där vår långsiktiga strategi att vara kassaflödesmässigt neutrala över tid är oförändrad.

Mot bakgrund av dessa framgångar fokuserar vi verksamheten helt mot myTaste genom att flytta över alla utvecklingsresurser från vår konsultdel, 203 Creative. Avvecklingen av 203 Creative kommer ske successivt, i takt med att tidigare kundprojekt färdigställs, men väntas vara helt färdigställd under Q2. Detta kommer innebära att vi tillfälligt kommer att minska vår intäkter och att Q2 kommer belastas med avvecklingkostnader, samtidigt kommer utvecklingstakten på myTaste att bli betydligt högre än tidigare.

Nedladdningstakten fortsätter att vara hög för myTaste-appen och vi är nu uppe i 2,5 miljoner nedladdningar. Vi lanserade nyligen möjligheten för våra användare att lägga in egna recept, vilket innebär att vi bygger upp eget unikt innehåll och samtidigt som vi knyter våra användare närmare.

Shopello har haft en väldigt stark start på året, både när det gäller omsättning och resultat. Under första kvartalet har viktiga strategiska partnersamarbeten ingåtts, vilket innebär att vi har bättre förutsättningar att driva ännu mer trafik till våra ansluta butiker. Utvecklingsfokuset har legat på att förbättra butiksadmin och på så sätt minimera mängden manuellt arbete från säljansvariga, då butikerna själva kan registrera sig och administrera sina produkter. Parallellt med det håller vi på att ta fram en ny design som kommer förenkla för användarna och attrahera fler butiker.

Just nu för vi diskussioner med ett par internationella varumärken om partnerskap och ramavtal med myTaste, med förhoppning om att slutföra minst ett under närmsta tiden. Vi har under en längre period jobbat med en stor uppdatering på myTastes plattform, där vi byggt om hela den interna strukturen. Det innebär att det kommer bli lättare för våra användare att navigera på sajten, men även stor potential att myTastes trafik från Google ökar. Liknande uppdateringar av Matklubbens och AllaAnnonsers plattform har skett tidigare och då har vi sett en betydande trafikökning. Först ut är Sverige och om resultatet är positivt kommer vi rulla ut uppdateringen globlat under sommaren.

SAMMANDRAG Q1 2016 (2015)

* Nettoomsättningen uppgick till 12 460 TKR (11 545)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 47  TKR (-1 415)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 0,38% (-12 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,12 KR (-0,34)

Väsentliga händelser

Under perioden:

* Nedladdnings- och trafikrekord för myTaste-appen.

* Klickrekord för Shopello.

Efter perioden:

* Spridningsemission övertecknad med 166 %, tillför bolaget 10 850 tkr före emissionskostnader.

* Koncernen byter namn till myTaste AB. Formellt beslut fattas på ordinarie bolagsstämma 15 juni.

* Avvecklingen av 203 Creative väntas slutföras under Q2. Utvecklingsresurser har redan under Q1 successivt börja flyttas över till myTaste.

* Avyttring innehav i Right Route AB, försäljningslikvid uppgick till 681 200 kr.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument