Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017: “Trafikutvecklingen vänt uppåt och fortsatt hög utvecklingstakt”

12 MAY 2017

myTaste AB delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytaste.com under Investors – Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“Fortsatt positiv trend för myTastes viktiga nyckeltal, snittid per besökare i appen”

Det är glädjande att myTaste för tredje kvartalet i rad kan uppvisa betydande tillväxt för vårt viktiga nyckeltal, snittid per besökare i appen. Under mars månad nådde vi toppnoteringen på strax under 39 minuter, vilket vi ser som ett kvitto på att investeringarna i nyutveckling är väl underbyggda. Vi ser därför med tillförsikt på effekten av de nya funktioner som lanserats i dagarna för våra matbloggar och receptsajter (publicister) och även för de nya sociala funktioner som kommer lanseras den närmaste tiden.

I början av Q1 såg myTaste ett tapp i den SEO-baserade webbtrafiken, vilket minskade intäkterna under kvartalet. Åtgärder för att bryta trenden resulterade i att trafiken vände upp igen i februari och vi fortsätter löpande med optimering av trafiken. Kostnadseffektiviseringar tilsammans med nya intäktsmöjligheter förväntas ge ytterligare positiv effekt på intäkterna under Q2, i kombination med att SEO-trafiken nu går i rätt riktning igen.

myTastes starka utvecklingsteam fortsätter leverera och vi har kunnat lansera mer ny funktionalitet än någonsin tidigare. Sedan föregående kvartal har vi sjösatt myTaste Analytics som ger våra publicister möjlighet att optimera sitt innehåll och skaffa fler följare. För våra avändare har vi skapat ett nytt hemflöde som gör uppevelsen roligare och förra veckan kunde vi presentera första resultatet av sammarbetet med Bosch/Siemens, en IoT-funktion i appen för att styra ugnen direkt från receptet i mobilen. Under perioden påbörjades även utvecklingen av ytterligare en nyckelfunktion, notiscentret, som gör att både användare och publicister får meddelanden när någon gillar och sparar recept eller följer en användare i plattformen. Planen är att notiscentretska testköras innan sommaren och lanseras kort därefter.

Färdigställandet av myTaste Analytics innebär att vi nu går in i en ny fas på marknadssidan eftersom vi för första gången har ett verktyg som publicisterna kan använda för att aktivt driva trafik och bygga värde. För första gången kan en publicister få svar i realtid på hur populärt ett nyligen publicerat recept är. Det öppnar för de som publicerar recept att optimera innehållet efter sin läsekrets och direkt påverka intäkterna. Inledande kontakter med publicister i Sverige har varit mycket positiv och vi har redan kunnat knyta till oss några av de största namnen på marknaden.

Shopello har arbetat intensivt med lanseringen i Finland under Q1 och det är mycket glädjande att vi nu är live där och redan slutit avtal med ett 80-tal butiker.

Vår ambition är att fortsätta utveckla produktportföljen i hög takt. Vi vet att matlagning är ett av de enskilt största intresseområdena på nätet och vi är övertygade om att vår strategi att skapa en öppen plattform för allt som rör mat och matlagning kommer att leda till stark värdeutveckling och lönsamhet. Vi ser passionerat fram emot att få bygga vidare på tjänsten som vi tror kommer bli den ultimata samlingsplatsen för den matintresserade och bygga vidare Shopellos starka shoppingnätverk i Norden.

SAMMANDRAG Q1 2017 (2016)

* Nettoomsättningen exklusive avvecklad verksamhet uppgick till 7 914 TKR (10 745)

* Nettoomsättningen inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 7 914 TKR (12 460)

* Rörelseresultat (EBITDA) exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -17 TKR (196)

* Rörelseresultat (EBITDA) inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -20 TKR (47)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,21% (18 %)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,25% (-0,38 %)

* Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,13 KR (-0,11)

* Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,13 KR (-0,12)

Väsentliga händelser under perioden:

Trafikutvecklingen vände uppåt i februari efter nya uppdateringar i plattformen..

Förbättringar för myTaste mobila användare har lett till ökad tillgänglighet och användning av myTaste via webbläsare i mobilen, vilket givit något lägre nedladdningstakt för appen.

Stärkt fokus på intäktsinbringande åtgärder och kostnadseffektiviseringsprogram.

Väsentliga händelser efter perioden:

I mars offentliggjordes möjligheten att refinansiera bolagets utestående konvertibellån.
Teckningsförbindelse har träffats med de tre största innehavarna av konvertibellånet. De har förbundit sig 
till att i ny konvertibelemission teckna om sina nuvarande innehav, som gemensamt uppgår till 12 mnkr,när beslut om ny konvertibel fattas av styrelsen. Vid årsstämman den 28 april gavs styrelsen bemyndigande att besluta om konvertibelemission.

myTaste Analytics lanserat, ett verktyg som ger publicister möjlighet att optimera sitt innehåll och skaffa fler följare.

Smarta recept lanserat i samarbete med Bosch/Siemens, en IoT-funktion i appen som gör att konsumenten kan styra sin ugn direkt från mobilen.

Shopello lanserat i Finland.

Ny styrelse tillsatt för att inleda en ny fas av tillväxt för koncernen.

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
[email protected] 
0732 512 203

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB 
[email protected] 
0732 512 203

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 44 68 60 87.

myTaste AB 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument