Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018: “Kraftigt ökad omsättning och förbättrat resultat med nya och tydliga finansiella mål”

17 MAY 2018

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about under Investors – Financial Reports.

VD Andereas Friis kommenterar:

Det är väldigt inspirerande och tacksamt att få möjlighet att tillträda som VD för Mytaste Group just nu.

Med tillväxten inom e-handeln som underliggande draglok och styrkta av de förvärv vi genomfört, samt de nylanseringar vi har på gång, är utsikterna för 2018 och framåt ljusa.

Vi har nyligen genomfört en omfattande omorganisation av Mytaste Group med fokus på intäktstillväxt och lönsamhet inom ramen för vår nya inriktning på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.

Omorganisationen innebär att investeringsfasen inom koncernen i princip är över och nu renodlar vi verksamheten för att skapa utrymme för att kunna leverera starkt förbättrade resultat i linje med de nya finansiella mål som bolagets styrelse beslutade om under fjärde kvartalet 2017.

Jonas Söderqvist och jag älskar båda att göra affärer, men det är framförallt Jonas tekniska talang och innovationsförmåga som gjort honom ovärderlig som VD under tiden som koncernen investerat tungt i produktutveckling. Det är därför som jag ser fram emot att Jonas Söderqvist nu kommer axla rollen som operativ chef och ansvara för att synergieffekterna av förvärven blir fullt ut realiserade inom Mytaste Group samt att den nya strategin implementeras på ett operationellt plan på effektivast möjliga sätt med bibehållen innovationsgrad.

Som ett led i omorganisationen och renodlingen av verksamheten byter vi också namn och grafisk profil på våra segment för att bättre passa vår nya koncernövergripande inriktning på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.

Segmentet som tidigare hette Shopello kommer framöver att kallas Mytaste Shopping och segmentet Mytaste kommer få namnet Mytaste Food & Beverage. Tillsammans bildar dessa två segment fundamentet för koncernen som framöver kommer att gå under benämningen Mytaste Group (koncernens legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ).

Första kvartalet

Första kvartalet 2018 för Mytastekoncernen har varit präglad av det omfattande arbetet med att integrera förra årets förvärv i Mytaste Groups struktur samt att maximera kostnads- och intäktssynergier.

Med full fokus på lönsamhet har vi gått igenom alla verksamheter inom koncernen och gjort det tidskrävande och ibland kostsamma omställningsarbetet med att se till att vi har rätt människor, rätt incitament och rätt strukturer för att kunna fullt ut skapa maximal lönsamhet. Detta arbete har nu i stora drag avslutats. Det kommer att frigöra en hel del resurser under andra kvartalet. Dessa resurser läggs istället på nyförsäljning och att skapa ökade intäktsströmmar.

Fokus framöver ligger på att ytterligare vässa våra erbjudanden för att kunna skapa ännu mer attraktiva marknadsföringslösningar till våra anslutna e-handelsbutiker och på så sätt skapa ännu bättre lönsamhet för våra aktieägare.

Under första kvartalet uppgick intäkterna till 12 023 tkr (7 914), vilket motsvarade en ökning med 51,9 procent. EBITDA resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 502 tkr (-20), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 13 procent (-0,2).

Mytaste Shopping

Inom Mytaste Shopping så har det under första kvartalet tagits fram en uppsjö av nya attraktiva erbjudanden till marknaden som kommer att lanseras under andra kvartalet och sedan vidare under resten av året.

Bland annat så har vi byggt om den framgångsrika produkten OutletSverige för att kunna gå ut i fler länder, där nordiska marknader är först på tur. Vidare har en mobilapp till vårt största enskilda förvärv under förra året, Kampanjjakt, lanserats.

Användarna kan via appen hålla sig uppdaterade kring rabattkoder och erbjudanden via mobilen eller surfplatta vilket skapar bättre förutsättningar för att skapa återvändande användare.
Arbetet har även påbörjats på att skapa en förstklassig mobilapp för OutletSverige.

Tillväxten för e-handeln fortsätter att vara stark och flera nyanseringar inom myTaste Shopping bådar gott för resten av året. Arbetet har redan börjat löna sig och omsättningen har under kvartalet ökat med 121 procent till 8 513 tkr (3 849) med en EBITDA på 1 900 tkr (246).

Mytaste Food & Beverage

Inom Mytaste Food & Beverage så utmärker sig Vinklubben som gör ännu ett starkt kvartal, med tanke på det utvecklingsarbete som pågått under kvartalet.

Vi har lanserat SMS och SMP (socialt mediapaket där vi hjälper kunder att nå rätt målgrupp när de annonserar på sociala medier med hjälp av data från Vinklubben). Vi har också lanserat en ny version av mobilappen samt jobbat vidare på att utveckla nya attraktiva paketeringar för våra kunder ska kunna få ännu mer relevant exponering av produkter och erbjudanden gentemot vinintresserade människor och på så sätt kunna ta ytterligare marknadsandelar framöver. Med bakgrund av utvecklingsarbetet under första kvartalet och införsäljningen av nya kampanjer så ser vi med tillförsikt fram emot ett starkt andra kvartal.

Försäljningen pågår samtidigt för fullt inom ramen för det nya digitala annonsnätverket inriktat på prestationsbaserad marknadsföring i matsegmentet - “Smakligt!”, vilket utgör Sveriges största i mat- och dryckessegmentet i samarbete med Icakuriren och Hemmets journal. Lanseringen av “sponsrade recept” har mottagits väl av marknaden och detta första steg mot att göra alla recept på myTaste™ “shoppingbara” har gett oss många positiva signaler om att detta är vägen framåt för segmentet i sin helhet.

Omsättningen för Mytaste Food & Beverage uppgick under kvartelet till 3 464 tkr (4 064) med en EBITDA på 985 tkr (-550).

Nya finansiella mål

Bolagets styrelse slog under fjärde kvartalet 2017 fast att målen på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde när de kommunicerade förvärven är fullt ut inkorporerade. Över en konjunkturcykel ska bolaget nå en omsättningsökning på koncernnivå med i genomsnitt 25% per år med en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

Framtidsutsikter

Vi är nu i en god position att ta en ledande ställning på de marknader vi är verksamma inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker med två starka och tydliga segment; shoppingfokuserade Mytaste Shopping samt mat- och dryckesfokuserade Mytaste Food & Beverage.

Konkurrensen på e-handelsmarknaden är tuff, men potentialen att nå nya kunder är enorm, då e-handeln i Norden befinner sig i en tydlig tillväxtfas, vilket skapar goda marknadsförutsättningar för Mytaste Group. Vi har hittills under 2018 blivit ytterligare stärkta i vår övertygelse om att vår nya inriktning ligger helt rätt i tiden.

Jag vill åter passa på att skicka ett särskilt tack till våra anställda, vår styrelse samt våra aktieägare för fortsatt förtroende på denna spännande resa framåt. Vi kunde inte ha gjort den spännande omvandling av koncernen utan er!

SAMMANDRAG Q1 2018 (2017)

* Nettoomsättningen uppgick till 12 023 TKR (7 914)

* Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1 502 TKR (-20)

* Justerad rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 13% (-0,25 %)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 713 TKR (-20)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 6% (-0,25 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,11 KR (-0,13)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Verksamheten har renodlats för att kunna leverera starkt förbättrade resultat i linje med de nya finansiella mål som bolagets styrelse beslutade om under fjärde kvartalet 2017.
 • Under första kvartalet uppgick intäkterna till 12 023 tkr (7 914), vilket motsvarade en ökning med 51,9 procent.
 • EBITDA resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 502 tkr (-20), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 13 procent (-0,2).
 • Omsättningen inom segmentet Mytaste Shopping har under kvartalet ökat med 221 procent till 8 513 tkr (3 849) med en EBITDA på 1 900 tkr (246).
 • På en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 togs det beslut om att genomföra en riktad emission av konvertibler till ett nominellt värde om 11 998 020 kr till de tre största innehavarna av myTastes befintliga konvertibel; Jonas Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick (genom bolaget Trottholmen AB).
 • På en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 togs det beslut om emission av 624 000 teckningsoptioner riktat till
 • anställda och styrelse i syfte att behålla och stärka motivationen ytterligare inom organisationen.
 • Under kvartalet har en omfattande översyn av koncernens alla system gjorts för att uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.
 • Inom Mytaste Food & Beverage så utmärker sig Vinklubben som gör ännu ett starkt kvartal med ny mobilapp samt nya produkter lanserade.
 • En mobilapp till koncernens största enskilda förvärv under förra året, Kampanjjakt, har lanserats.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvis

Operativ Chef / Grundare Mytaste Group

[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Jonas Söderqvis

Operativ Chef / Grundare Mytaste Group

[email protected] 
+46 (0) 732 512 203

Om myTaste AB

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: myTaste samt Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument