Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 2, 2019 – Rekordkvartal stärker Speqta inför ytterligare expansion

22 AUGUST 2019

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://speqta.com/investors/financial-reports

Väsentliga händelser under perioden 

- Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 25 633 tkr (13 465), vilket motsvarar en ökning med 90%. 

- Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 115% och uppgick till 5 558 tkr (2 589), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 22% (19).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten mellan april och juni 2019 ökade och uppgick till 3 477 tkr (244).

- Segmentet Shopping ökade omsättningen med 151% till 20 419 tkr (8 151). EBITDA ökade med 75% och uppgick till 4 784 tkr (2 734).

- Segmentet Food & Beverages omsättning uppgick till 5 208 tkr (5 314). EBITDA ökade med 169% och uppgick till 2 841 tkr (1 058).

- Speqta har rekryterat Fredrik Lindros som ny VD för att ytterligare accelerera tillväxten inom bolaget. Fredrik tillträder 30 september och har flerårig erfarenhet av förändringsarbete, managementkonsult och kommer närmast från EQT ägda IP-Only.

- Byte av Certified Adviser. Speqta har från 1 juli, ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

- Optimizer Invest Limited påkallade samtliga utestående teckningsoptioner och ökade sitt aktieinnehav med ytterligare 5 084 746 aktier och tillförde Speqta AB (publ) ytterligare ca 15 miljoner kronor. Efter transaktionerna uppgår Optimizer Invest ägarandel till 28,8 % av aktierna i Speqta AB (publ).

- Införande av likviditetsgarant. Speqta ingick avtal med ABG Sundal Collier (ABG) om att ABG ska agera likviditetsgarant för Speqtas aktie. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startade den 18 juni 2019.

- Konvertering av konvertibellån. Andereas Friis, Jonas Söderqvist och Trottholmen AB (Konvertibelinnehavarna) har konverterat konvertibellånet uppgående till 11 998 020 kronor till aktier, motsvarande 2 423 842 nya aktier.

- Bolaget har bytt namn till Speqta AB (publ) från myTaste AB (publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

- Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea Bank till konkurrenskraftig ränta. Löptid 5 år. Bankfinansieringen uppgår till 20 MSEK samt ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK.

- Hannes Rosén har tillträtt som Chief of People Operations, HR-ansvarig.

- Förstärkt styrelse. Under kvartalet har Lisa Gunnarsson, Nordenchef för LinkedIn och Pär Sundberg, grundare av OTW och delägare av Brand New Content, valts in i styrelsen.

Väsentliga händelser efter perioden

- Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjänsten för e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. Förväntningen är att Shopello.net ska öka exponeringen mot marknaden och bli ett effektivt komplement till den traditionella uppsökande försäljningen.

- På extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 fattades beslut om att införa incitamentsprogram 2019/2022 C och 2019/2022 D. Beslutet togs för att bättre återspegla de Större Aktieägarnas strategi för Bolaget, där programmet blir mer attraktivt vid en större uppgång i Bolagets aktiepris och mindre attraktivt vid en lägre uppgång.
 

VD kommenterar

“Rekordkvartal stärker Speqta inför ytterligare expansion”

Speqtas framgångsresa fortsätter. Andra kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin. I linje med föregående kvartal var tillväxten mycket stark; +90% varav 62% organisk tillväxt. Justerad EBITDA ökade med 115% till 5 558 (2 589) tkr.

Den ökade omsättningen tillskrivs främst tjänsten Shopello, inom segmentet Speqta Shopping, som också noterar rekordnivå för både antalet nyanslutna butiker och antal marknader. Under kvartalet tillkom 950 nätbutiker, totalt är 2 680 nätbutiker anslutna till Shopello som är verksamt i 17 länder i Europa. 

Ny VD rekryterad 

Fredrik Lindros har rekryterats som ny VD och tillträder 30 september. Fredrik, som har gedigen erfarenhet av e-handel och digitalisering samt besitter hög ledarkompetens och lång erfarenhet av förändringsarbete kommer närmast från en roll som Go-To-Market Director i EQT-ägda IP-Only. Hans viktigaste uppdrag: Bygga en skalbar organisation som kan fortsätta expandera bolaget, både organiskt och via förvärv. 

Vi bygger för framtiden 

Som ett led i arbetet med att snabbt utvecklas till en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring har vi både stärkt organisationen med nyckelkompetens och flyttat in i nya lokaler. Vi har flyttat in på WeWork på Regeringsgatan i Stockholm i syfte att kunna skala organisationen och attrahera rätt medarbetare. Under kvartalet har Hannes Rosén tillträtt som Chief of People Operations. Rekryteringarna ökar kortsiktigt kostnadsbasen i bolaget men vår bedömning är att det kommer gynna det långsiktiga arbetet att bygga en skalbar organisation, med rätt kapacitet för att hantera allt högre organisk tillväxt och många fler förvärv. 

Vi har under kvartalet även stärkt styrelsen. Nya ledamöter är: Lisa Gunnarsson, Nordenchef för LinkedIn och Pär Sundberg, medgrundare till OTW och delägare i Brand New Content.  

Stärkt balansräkning och positivt kassaflöde 

Speqtas balansräkning har stärkts ytterligare, bland annat för att konvertibellånet lösts in mot aktier (cirka 12 MSEK) samt till följd av att huvudägaren Optimizer Invest valt att nyttja sina optioner fullt ut, vilket tillförde bolaget ytterligare 15 MSEK. Detta innebär att Speqta står väl rustat inför kommande förvärv och expansion. Koncernen har också refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea Bank till konkurrenskraftig ränta. Bankfinansieringen uppgår till 20 MSEK och löper på fem år, dessutom finns ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK. Vi kan också konstatera att vårt kassaflöde förbättrats avsevärt från den löpande verksamheten och mellan april och juni 2019 ökade kassaflödet till 3 477 tkr (244). 

Förvärv 

Vi för dialog med ett flertal potentiella uppköpsobjekt och lägger stor vikt vid att analysera kommande förvärv; stark tillväxtpotential och goda förutsättningar för internationell expansion är några viktiga parametrar vi tittar på. Såväl förvärv inom vertikaler där vi bedriver verksamhet sedan tidigare som nya, kompletterande vertikaler är av intresse. Med vår balansräkning och förbättrade finansiering är vi väl positionerade att agera på rätt förvärvsobjekt. 

Innovation 

Speqta är ett bolag som sedan starten 2003 präglas av nytänkande och ett kreativt sökande efter nya intäktskällor. Detta kvartal vill jag lyfta fram nyligen lanserade Bäst i test-vertikalen som har skapats inom vårt koncept Affilijet (inom Speqta Shopping), där vi skriver fördjupande artiklar i syfte att guida konsumenter vid val av produkt i en rad olika kategorier. Detta är en stor trend i USA (där bland annat Wirecutter och Buzzfeed ligger i framkant). Vi har lanserat Bäst-i-test på Expressen och kommer att lansera tjänsten på Nettavisen i Norge under tredje kvartalet. 

Ytterligare en ny lansering är de vinprovningar online som Vinklubben (inom Speqta Food & Beverage) erbjuder i samarbete med våra kunder och vinimportörer. Syftet är att stärka kännedomen om Vinklubben samt skapa intresse för kundernas produkter. Även Vinklubbens erbjudande om att hjälpa vinföretag att nå rätt målgrupp med sin Facebook-annonsering har utvecklats starkt under kvartalet och står nu för en substantiell del av Vinklubbens intäkter.

Efter kvartalets utgång har Shopello lanserat en ny marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjänsten för e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. Förväntningen är att Shopello.net ska öka exponeringen mot marknaden och bli ett effektivt komplement till den traditionella uppsökande försäljningen.

Framtidsutsikter 

Jag ser med tillförsikt och glädje fram mot att få fortsätta att bygga Speqta tillsammans med vår nya VD Fredrik Lindros, övriga medarbetare och vår styrelse, i nya roller för mig och min medgrundare Jonas Söderqvist. Jag och Jonas arbetar, som tidigare kommunicerats, vidare i bolaget och kommer att fokusera på utveckling av nya tjänster och affärsmöjligheter, strategiska samarbeten samt utveckling av vår tekniska plattform i syfte att förbättra den och möjliggöra synergier.

Speqta har utvecklats till ett bolag i stark tillväxt, väl förankrat på en marknad som utvecklas mycket positivt. Nu har Speqta goda förutsättningar att ta nästa kliv mot målet att bli en av de ledande aktörerna inom prestationsbaserad marknadsföring.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport 3, januari – september                                              14 november 2019

- Bokslutskommuniké 2019, januari - december                                20 februari 2020

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt: 

Andereas Friis
VD /
Medgrundare Speqta AB (publ)
[email protected]  
+46 (0) 739 944 670
 

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”.
 

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, 
e-mail[email protected].   

Dokument