Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 2, 2022: Fokuserad resa framåt

24 AUGUST 2022

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2022 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

En presentation av delårsrapporten kommer att hållas klockan 09.00 via länk:
https://www.redeye.se/events/844431/live-q-speqta-6


Under fjärde kvartalet 2021 avyttrades Eone Oy (“Rahalaitos”) och under andra kvartalet 2022 har Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) samt verksamheten i Speqta Affilijet AB och Leads on Top AB (“Affilijet”) avyttrats. Det innebär att resultaträkningarna för 2022 och 2021 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Finansiell information och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges.

 
Sammanfattning andra kvartalet

 • Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 3 439 tkr (7 262). Som tidigare kommunicerats, ställer vi om Adtech-verksamheten från Shopello till Bidbrain som har en annan affärsmodell och marginal, vilket förklarar minskningen.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -12 356 tkr (-4 070). EBITDA-marginalen var -359% (-56).
 • Justerat EBITDA-resultat uppgick till -7 027 tkr (-4 070). Justerade EBITDA-marginalen uppgick till -204% (-56).
 • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till 7,02 kr/aktie (1,67).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -12 972 tkr (7 631). Större betalningar hänförliga till avyttringarna av Vinklubben och Affilijet påverkade kassaflödet negativt. 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 94 227 tkr (28 684).
 • Speqta slutförde försäljning av samtliga aktier i Vinklubben (inkl Mytaste och Matklubben) till Viva Wine Group AB. Köpeskillingen uppgick till 120 000 tkr på en kontant och skuldfri basis. 
 • Bidbrain lanserade ny funktionalitet och affärsmodell som möjliggör en större adresserbar marknad.
 • Årsstämman beslutade om en utdelning om 48,0 kr/aktie (4,80 före sammanläggningen av aktier 10:1), totalt 316 405 tkr, som betalats ut under kvartalet.
 • Årsstämman valde AI-profilen Errol Koolmeister till ny styrelseledamot.
 • Efter beslut av årsstämman genomförde Speqta en sammanläggning av aktier innebärande att tio (10) aktier sammanlades till en (1) aktie. 
 • Speqta avyttrade Affilijet till Rocket Revenue AB. Köpeskillingen uppgick till 10 000 tkr på en kontant och skuldfri basis.


VD kommentar
Transformationen av Speqta har nu avslutats. Under andra kvartalet avyttrade vi både Vinklubben och Affilijet samt gjorde en historiskt stor utdelning till aktieägarna på totalt 316 mkr. Vi genomförde också en sammanläggning av aktier. Speqta är idag skuldfritt och har en kassa på 94,2 mkr vilket ger oss en solid grund för att fortsätta vår satsning på AI-verktyget Bidbrain för e-handlare.

Genom transformationen har Speqta gått från att ha varit en diversifierad, tämligen spretig grupp av bolag till ett renodlat Adtech-bolag. Samtidigt har vi kunnat realisera dolda värden genom att sälja verksamheter för över en halv miljard kronor. Resultatet av transformationen är förutom den rekordstora utdelningen, även att vi kan göra en fokuserad, storskalig satsning på det mest spännande området inom prestationsbaserad marknadsföring: Bidbrain och AI för e-handlare.

I rapporten för första kvartalet nämnde jag tre huvudområden som vi prioriterar: få rätt kompetens på plats, förbättra Bidbrains prestanda och skalbarhet samt introducera en ny prenumerationsmodell. Vi har under kvartalet fått ett nytt AI-team på plats samt rekryterat flera front- och back end-utvecklare. Fokus för våra team är att kontinuerligt förbättra skalbarheten och resultatet för våra kunder. I maj lanserade vi en ny prenumerationsmodell och i och med det kan vi påbörja en bredare marknadsföring av Bidbrain. Jag är också glad över att den framstående AI-profilen Errol Koolmeister valts in i Speqtas styrelse och ser fram emot att få ta del av hans insikter och erfarenheter.

Bidbrains SaaS-intäkter är som förväntat fortsatt blygsamma och uppgick till 0,3 mkr i kvartalet. Intäkterna genererades av 14 fakturerade e-butiker vilket ger en snittintäkt per butik genom Bidbrain på 7,6 tkr per månad. Det är något högre siffror än förra kvartalet vilket visar att vi utvecklas åt rätt håll. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att förbättra produkten, accelerera marknadsföringen och därmed adressera större del av marknaden.

När vi nu skrivit det sista kapitlet i Speqtas transformationshistoria har vi fullt fokus på Adtech och ser Speqta som en finansierad start-up-verksamhet på en attraktiv, växande marknad. Efter ett rekryteringstungt kvartal har vi nu ett kompetent och starkt team på plats. Motivationen är hög och dag för dag ökar vi våra insikter om vad som ger bra leads och intäkter för våra kunder. Resultaten för våra initiala kunder visar att Bidbrain och avancerad AI-teknik är framtiden inom marknadsföring för e-handeln. Vi är på rätt väg och välkomnar fler att vara med oss på resan.
 
Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport Q3 2022: 10 nov 2022

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market I Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].

 

Dokument