Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 2, 2023: Förvärv av snabbväxande AI-baserade BrightBid

24 AUGUST 2023Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023 är offentliggjord och finns tillgänglig på:

https://speqta.com/investors/financial-reports

Andra kvartalets resultat i korthet

 • Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 1 958 tkr (3 439). Minskningen mot förra året förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större potential. Under tredje kvartalet kommer intäkterna från BrightBid att inkluderas då affären slutfördes 3 juli 2023.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -8 481 tkr (-12 356).
 • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -1,44 kr (7,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 542 tkr (-12 972). 
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 44 737 tkr (94 227).
 • Speqtas betalande kunder växer med förvärvet av BrightBid från 39 till 443 st och MRR från 0,2 till 3,6 mkr, i slutet av andra kvartalet.
 • Speqtas cARR växer med förvärvet av BrightBid från 1,8 mkr till 57,4 mkr, i slutet av andra kvartalet. 

Händelser under kvartalet

 • Speqta ingick avtal om att förvärva AI-baserade SaaS-bolaget BrightBid.
 • Vid extra bolagsstämma 26 juni beslutades en riktad nyemission av 17 621 411 aktier som betalning till säljarna av BrightBid AB, som exekverades 3 juli 2023.
 • Utdelning om 6,83 kr per aktie, motsvarande totalt cirka 45 mkr, fastställdes och betalades ut under kvartalet.

Händelser efter kvartalet

 • Speqtas förvärv av BrightBid slutfördes 3 juli 2023.
 • Speqta genomförde förändringar i koncernledningen genom att tillsätta Gustav Westman, grundare av BrightBid, som affärsansvarig och operativ ledare för verksamheterna BrightBid och Bidbrain, samtidigt som Malin Blomberg lämnar sin position som VD för Adtech.
 • Vid extra bolagsstämman 21 juli valdes en ny styrelse. Gustav Westman, Mikael Lindblom, Anders Gustafsson och Christos Stavropoulos valdes in som nya ledamöter, samtidigt som André Lavold och Jari Piipponniemi avböjde omval. 

VD kommentar
Förvärvet av BrightBid har gjort Speqta till en ledande global aktör inom AI-baserad marknadsföring. Med BrightBid förstärker vi vårt erbjudande, breddar kundbasen och ökar omsättningen betydligt. Våra kompletterande kompetenser gör oss också ännu starkare. Nu växlar vi upp tillsammans och startar Speqtas tillväxtresa, där vi senaste året haft en cARR-tillväxt på +97%.

Den 3 juli i år var en historisk dag för Speqta. Då slutförde vi förvärvet av BrightBid, en ledande aktör inom AI-baserad sökannonsering. Betalningen skedde med egna aktier och en utspädning på cirka 72 procent för Speqtas aktieägare. Affären är utan tvekan en ”perfect match”. Båda bolagen har samma grundläggande strategi – att använda AI-verktyg för marknadsföring online. Samtidigt har vi olikheter i erbjudandet och inriktningen i form av text- vs shoppingannonser, vilket kompletterar varandra väl.

Med BrightBid gör vi en eftertraktad utökning av vårt erbjudande till textannonser och kan nu erbjuda kunderna majoriteten av den sökannonsering som sker online. En av de viktigaste styrkorna som BrightBid ger oss är tillgången till B2B-kunder. BrightBid har också en väsentligt större kundbas med drygt 400 kunder över hela världen jämfört med Bidbrain som har 39 butiker.

Växande cARR +97% - För att öka transparensen och ge bättre förståelse för vår framtida tillväxt rapporterar vi från och med det här kvartalet cARR (Contracted Annual Recurring Revenue, kontrakterade årliga återkommande intäkter). I definitionen inkluderar vi signerade och avtalade framtida intäkter för att indikera hur vi kommer växa. Bidbrains cARR i andra kvartalet var 2 miljoner kronor och om BrightBid hade konsoliderats i andra kvartalet hade vår cARR uppgått till drygt 57 miljoner kronor. Motsvarande cARR i slutet av andra kvartalet 2022 var 29 mkr, en ökning på 97% på årsbasis. Från slutet av första kvartalet 2023 har cARR växt med 23%, från 47 mkr.

Under de senaste 18 månaderna har vi förvandlat Speqta från en tämligen spretig koncern inom marknadsföring online till ett fokuserat, starkt företag inom AI-baserad marknadsföring. Samtidigt har vi delat ut cirka 360 miljoner kronor till aktieägarna och amorterat samtliga räntebärande skulder. Med förvärvet av BrightBid har Speqta blivit en ledande, global aktör med eftertraktade styrkor. Vi har nu siktet inställt på att bli ledande inom AI baserade tjänster för marknadsföring online!

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024
 
Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Augusti 2023 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Dokument