Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 3, 2019 – Fortsatt stark organisk tillväxt och ny VD

14 NOVEMBER 2019

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari - 30 sep 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://speqta.com/investors/financial-reports

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Intäkterna  ökade under tredje kvartalet med 98 % och uppgick till 25 505 tkr (12 888).
 • Justerade EBITDA-resultatet ökade med 300 % och uppgick till 4 435 tkr (1 109) motsvarande en marginal på 17 % (9).
 • EBITDA-resultatet ökade med 243 % och uppgick till 3 804 tkr (1 109) motsvarande en marginal på 15 % (9).
 • Segmentet Shopping ökade omsättningen med 139 % till 21 281 tkr (8 914). EBITDA ökade med 223% och uppgick till 4 866 tkr (1 505).
 • Segmentet Food & Beverages omsättning ökade med 7 % och uppgick till 4 220 tkr (3 940). EBITDA ökade med 116 % och uppgick till 1 883 tkr (871).
 • Fredrik Lindros tillträde som ny VD den 30 september. Fredrik har flerårig erfarenhet av tillväxtresor, managementkonsult, media och online-verksamheter. Fredrik kommer närmast från EQT ägda IP-Only. I juli förvärvade Fredrik 101 598 aktier i bolaget.
 • Shopello lanserade en ny marknadsföringskanal, Shopello.net, som förklarar tjänsten för e-handelsbutiker på den europeiska marknaden. Förväntan är att Shopello.net ska öka exponeringen mot marknaden och bli ett effektivt komplement till den traditionella uppsökande försäljningen.
 • Incitamentprogram 2019/2022 C och 2019/2022 D som godkändes på extra bolagsstämma den 13 augusti fulltecknades av nyckelpersoner i bolaget.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Shopello driver en pilot av en CPO-modell (Cost Per Order). CPO ger e-handlare mer förutsägbara kostnader för de leads som genereras då de betalar en fast procentsats på försäljningen. Detta är möjligt tack vare våra investeringar i den intelligenta plattform som byggts. Bolagets bedömning är att en CPO-modell kommer underlätta försäljningen och tillväxten inom segmentet. Piloten har under oktober rullats ut till ett antal utvalda kunder och förväntas nå ut till fler kunder i slutet av Q4.
 • Vinklubben har under november lanserat en helt ny teknisk plattform och hemsida som syftar till att öka konverteringen. Det ger möjlighet att jobba med mer kvalitativt innehåll och användarinteraktion. Initiala mätningar visar att den lever upp till förväntningarna och uppskattas av våra kunder, men fler mätpunkter krävs för att bedöma hela utfallet. www.vinklubben.se

VD kommenterar, kort summering
“Fortsatt stark tillväxt – rätt positionerade för framtiden”

Speqta fortsätter att växa. Jämfört med det tredje kvartalet föregående år var tillväxten stark. Omsättningen ökade med 98 % varav den organiska tillväxten stod för 72 procentenheter. Justerad EBITDA ökade med 300 % till 4 435 tkr (1 109).  

Ett styrkebesked
Detta är ett styrkebesked. Inte bara för att den organiska tillväxten var hög under Q3. Speqta har också, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, visat tillväxt under åtta kvartal i följd. Tillväxt under så lång tid, i kombination med det positiva EBITDA-resultatet, bekräftar vår strategi inom prestationsbaserad marknadsföring.

Rätt positionering
I den ökande e-handeln står Speqta rätt positionerat på marknaden. Vår affär inom shopping stöttas av i huvudsak två starka marknadstrender: 1) försäljningen genereras alltmer online, 2) digital marknadsföring kring e-handel fortsätter nå nya högsta nivåer årligen.

Shopping växer starkt
Under Q3 växte affärsområdet Shopping med 139 % och EBITDA ökade med 223 % jämfört med samma period föregående år. Antalet anslutna butiker har under perioden ökat till 3 400. Shopello är motorn bakom tillväxten med dess intelligenta produkt som driver högkvalitativa leads till våra e-handelskunder.

Food & Beverage visar stabilt resultat
Även affärsområdet Food & Beverage växer. 7 % jämfört med samma period föregående år, och en ökad EBITDA med 116 %. Här drivs omsättningen av Vinklubben och vi förväntar oss fortsatt stabila intäkter och goda marginaler. Vinklubben har efter rapportperioden lanserat en helt ny teknisk plattform som syftar till att öka konverteringen och ge möjlighet att jobba med mer kvalitativt innehåll och bättre användarinteraktion.

Aktiv förvärvsagenda
Vi fortsätter att föra dialoger med ett flertal potentiella uppköpsobjekt och lägger stor vikt vid att analysera att kommande förvärv ligger strikt i linje med vår strategi. Tillväxtpotential, position på marknaden och goda förutsättningar för internationell expansion är några viktiga parametrar vi tittar på.

Framtidsutsikter
Jag tillträdde som VD den 30 september. Målet är att ta Speqta och vårt redan starka erbjudande ännu längre. Grundarna; Andereas Friis och Jonas Söderqvist, och jag ser fram emot att kombinera våra erfarenheter och kunskaper i våra nya roller. Vi arbetar hårt och offensivt för att skala upp bolaget till nästa nivå och avser att fortsätta växa både organiskt och via förvärv. Styrelsen, ledningen och jag uppdaterar dessutom nu vår strategi med nya långsiktiga finansiella mål som kommer att presenteras senast i samband med nästa kvartalsrapport. Speqta ligger helt rätt på marknaden och har alla förutsättningar för en fortsatt lönsam och uthållig tillväxt.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2019                              20 februari 2020
Årsredovisning 2019                                        16 april 2020

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)

[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet ”speqt”.

Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, 
e-
mail[email protected].  

Dokument