Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

“Fokus på resultatlyft med två tydliga tillväxtsegment och nya, diversifierade intäktsströmmar”

31 AUGUST 2017

myTaste AB delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about under Investors – Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“Fokus på resultatlyft med två tydliga tillväxtsegment och nya, diversifierade intäktsströmmar”

Vi går en spännande tid till mötes med två starka och tydliga segment inom koncernen.

På ena sidan har vi myTaste, där den tunga investerings- och utvecklingsfasen är över. Vi ser en stor potentiell uppsida nu när vi nu kan lägga mer fokus på att skapa intäkter kring den plattform vi byggt. Vi ser en utveckling där traditionella annonsfinansierade bannerlösningar, som bygger på att hela tiden driva ökad trafik för att öka intäkterna, är på väg ut. De ger allt mindre resultat på grund av sökmotorernas ständigt uppdaterade algoritmer samt konsumentbeteenden som resulterar i “bannerblindhet” och installationen av ad-blockers. Vi satsar därför alltmer på att istället bygga mer kvalitativ trafik till våra anslutna bloggare genom bland annat tydligare kategorisidor och mobilappar.

Som ett led i vår nya strategi, och för att minska effekten av en nedåtgående trend när det gäller sökmotorgenererad trafik till myTaste, gör vi nu också en ökad satsning på egenskapat innehåll, vid sidan av aggregat innehåll från våra tusentals anslutna matbloggare. För närvarande håller över 1000 egenskapade kvalitativa artiklar på att rullas ut på myTaste.se. Då majoriteten av våra annonsintäkterna från traditionella bannerannonser kommer ifrån den svenska marknaden, där våra säljresurser för närvarande är koncentrerade, så har den marknaden initialt prioriterats. När vi har utvärderat resultatet av den satsningen och den visat sig fungera som tänkt, så kommer vi successivt rulla ut mer innehåll på andra språk på andra marknader.  

Strategin för myTastesegmentet framöver är också att lägga betydligt mer resurser på att rekrytera fler lojala användare och marknadsföra plattformen bättre gentemot partners och matbloggare. Vi tror att vi har bara sett början på kraften i vår plattform. På sikt ser vi en framtid full av möjligheter framför oss då vi kan knyta innehåll och innehållsskapare närmare affärspartners inom livsmedelsbranschen, vitvaror och köksutrustning och att prestationsbaserad marknadsföring på sikt tar över som det viktigaste intäktsbenet för myTaste.  

På andra sidan har vi vårt shoppingsegment, Shopello, där vi och bolagets nya styrelse har utarbetat en ny tydlig tillväxtstrategi som vi nu har satt i effekt. Den strategin bygger dels på organisk tillväxt, men också tillväxt genom strategiska förvärv. Genom synergier inom bland annat försäljning, internationalisering och produktutveckling ser vi stora möjligheter att växa snabbt med hög lönsamhet.  

Särskild fokus när det gäller förvärv ligger på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Den svenska marknaden för e-handel är på kraftig uppgång och ökade omsättningen från 50 miljarder kronor 2015 till 58 miljarder 2016, enligt e-barometern  som publiceras av HUI i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel. Samtidigt är marknaden idag relativt segmenterad. Vi anser således att det finns stora möjligheter till konsolidering och därmed skapa stora skalfördelar och tillföra ytterligare värde till våra användare och samarbetspartners.

Två stora steg i denna riktning har nu tagits genom förvärven av Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357 som bland annat äger AlltidREA.se. Tillsammans beräknas de två förvärven bidra med ett förbättrat resultat före skatt på 8-10 Mkr på helårsbasis för myTaste. Detta innebär att koncernen som helhet kommer att vara positiv resultatmässigt även om den sökmotordrivna trafikutvecklingen är fortsatt negativ. Vi fortsätter samtidigt att aktivt leta efter nya förvärv som inom myTaste-koncernen skulle kunna leda till ytterligare skalfördelar, ökad riskspridning samt sunda och balanserade P/E-tal.

Vi har en spännande tid framför oss. Vi har påbörjat en av de största förändringarna i företagets historia. Samtidigt tar vi med oss alla värden som vi skapat under resans gång. Nu är det dags att verkligen börja med att kapitalisera på våra plattformar samt framtidssäkra och diversifiera våra intäktskällor och därmed skapa en ny era av tillväxt för myTaste.

SAMMANDRAG Q2 2017 (2016)

* Nettoomsättningen uppgick till 8 487 TKR (10 172)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 442 TKR (-2 265)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 5% (-22 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,11 KR (-0,25)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Shopello lanserat i Finland.
   
• Ett efterfrågat nytt verktyg för anslutna bloggare, myTaste Analytics, har lanserats. Det möjliggör att optimera sitt innehåll på myTastes plattform och skapa fler följare.
  
• Teckningsförbindelse har träffats med de tre största innehavarna av konvertibellånet. De har förbundit sig till att i ny konvertibelemission teckna om sina nuvarande innehav, som gemensamt uppgår till 12 mnkr, när beslut om ny konvertibel fattas av styrelsen.
  
• Smarta recept har lanserats i samarbete med Bosch/Siemens, en IoT-funktion som gör att konsumenten kan styra sin ugn direkt från mobilen.
   
• Ny styrelse tillsatt för att inleda en ny fas av tillväxt för koncernen.
    
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

• Diskussioner med strategiskt utvalda investerare har påbörjats angående refinansierng av den befintligakonvertibeln på 14.4 mkr samt ytterligare en konvertibel på maximalt 20  Mkr i syfte att möjliggöra tillväxt genom förvärv inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Detta sker genom en riktad konvertibelemission på marknadsmässiga villkor.

• Avtal har slutits om att förvärva Kampanjjakt i Sverige AB. myTaste beräknar att Kampanjjakt i Sverige AB kommer att bidra till myTaste-koncernens EBITDA resultat med  mellan 8 och 10 Mkr under de första 12 månaderna efter att transaktionen genomförts.

• Avtal har slutits om att förvärva NextWeb 2357 AB, ett snabbväxande bolag som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på prestationsbaserad  marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

• Lanserat notiscenter för myTaste, ett väsentligt del i utvecklingen mot en komplett social plattform.

• Lanserat kategorisidor med egenproducerat innehåll.

• Lanserat en helt ny och moderniserad sajt för Matklubben med förbättrad tillgänglighet och användarupplevelse på webben och mobila plattformar.

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:30 CET.
 

Jonas Söderqvist 
CEO / Co-founder myTaste AB  
[email protected]
+46 (0) 732 512 203 

Andereas Friis 
COO / Co-founder myTaste AB  
[email protected]
+46 (0) 739 944 670 

myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87. 

myTaste AB  
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr   
114 34 Stockholm 

Dokument