Finansiella mål

På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska Bolaget:

  1. Nå en omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt 25 procent per år. Bolaget ska växa genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.

  2. Nå en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20 procent när förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut realiserade.