Release image

203 Web Group AB (publ) offentliggör memorandum avseende konvertibelemission

12 JANUARI 2015

Styrelsen i 203 Web Group AB (publ) har upprättat ett memorandum med anledning av förestående konvertibelemission. På extra bolagsstämma den 29 december 2014 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 822 287 konvertibler, motsvarande cirka 12 MSEK, med företrädesrätt för befintliga ägare. Vidare beslutade stämman bemyndiga en övertilldelningsoption, där 203 Web Group AB har möjlighet att emittera ytterligare högst 200 000 konvertibler till ett värde om maximalt 3 MSEK.

Memorandumet samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.203webgroup.com samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se.

Huvudvillkor och tidsplan för konvertibelemissionen är i korthet som följer:

  • För varje aktie i 203 Web Group som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt (”uniträtt” i Euroclear-systemet). Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.
  • Teckningskursen uppgår till 15 SEK per konvertibel.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2015.
  • Teckningstiden löper under perioden 13 – 26 januari 2015.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 13 – 22 januari 2015.
  • Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 13 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat konvertibelemissionen.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Dokument