Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

203 Web Group – Första dag för handel i teckningsrätterna idag

13 JANUARY 2015

Idag har teckningsperioden för 203 Web Groups konvertibelemission inletts och således har även handel i bolagets teckningsrätter påbörjats. Genom konvertibelemissionen erhåller 203 Web Group cirka 12 MSEK vid full teckning i emissionen. Därtill har Bolaget även en övertilldelningsoption om ytterligare 3 MSEK för det fall att intresset är stort för konvertibelemissionen.

Huvudvillkor och tidsplan för konvertibelemissionen är i korthet som följer:

 • För varje aktie i 203 Web Group som innehades på avstämningsdagen erhölls en (1) teckningsrätt (”uniträtt” i Euroclear-systemet). Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel
 • Teckningskursen uppgår till 15 SEK per konvertibel
 • Konvertibeln löper med en årlig fast ränta om 10 procent
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2015
 • Teckningstiden löper under perioden 13 – 26 januari 2015
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden 13 – 22 januari 2015
 • Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 13 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat konvertibelemissionen

För fullständiga villkor och ytterligare information om konvertibelemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som offentliggjordes den 12 januari 2015. Informationsmemorandumet samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.203webgroup.com samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203