203 Web Group: Kommuniké från extra bolagsstämma

29 DECEMBER 2014

Vid extra bolagsstämman i 203 Web Group AB (publ) som hölls den 29 december 2014 fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att emittera konvertibler enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt.
  • Beslutades att genomföra en apportemission om 363 637 aktier med betalning genom erläggande av aktier i bolaget Bodega Web S.L.
  • Stämman beslutade att entlediga Aage Reerslev som styrelseledamot samt att till ny styrelseledamot välja in Henrik Kvick. På efterföljande styrelsemöte beslutades att tillsätta Henrik Kvick som ny styrelseordförande. 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203