Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

203 Web Group renodlar verksamheten - myTaste flyttar hem utvecklingen och går ihop med Matklubben

19 MAY 2015

203 Web Group äger idag både en världens största matsajter, myTaste med 30 miljoner månatliga besökare, och Sveriges största matcommunity, Matklubben med sina 1,1 miljoner medlemmar. Istället för att utveckla dessa var för sig har det nu beslutats att slå ihop dem. Tillsamman blir de den överlägset största matsajten i Sverige, när det gäller unika besökare, antal medlemmar och antal recept.

Matklubben kommer leva kvar som ett eget varumärke under en övergångsperiod, men verksamheten kommer bedrivas under myTaste. Sammanslagning beräknas vara klar inom 6-12 månader.

myTaste och Matklubben kommer dela utvecklingsresurser och i samband med detta stänger myTaste sitt utvecklingskontor i Barcelona och all utveckling kommer ske från Stockholm. Denna förändring kommer underlätta kommunikationen och göra organisationen mer snabbrörlig.  Att ha all utveckling samlad är betydligt mer kostnadseffektivt och stora besparingar har identifierats, vilket kommer ge full effekt från och med Q3. De totala kostnaderna för myTastes Barcelonakontor uppgick till 10,4 miljoner kr under 2014. Engångskostnader för avvecklingen tas upp under Q2.

-Sedan jag klev in som VD har fokus legat på att effektivisera organisationen och ta oss till lönsamhet. Detta är ett stort steg i rätt riktning. Att renodla organisationen gör också att vi får ett tydligare fokus internt, säger Jonas Söderqvist VD för 203 Web Group.

I samband med sammanslagning kommer segmentet 203 Brands upplösas och AllaAnnonser kommer i fortsättningen redovisas under segmentet Shopello. AllaAnnonser är redan idag en av Shopellos största partners, det är därför naturligt att utvecklingen av AllaAnnonser framöver kommer att skötas av Shopello. Samtliga förändringar väntas vara på plats under Q2, 203 Web Groups nya segementsindelning kommer utgöras av myTaste, Shopello och 203 Creative.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument