Release image

Ägarspridning i 203 Web Group

04 APRIL 2016

I syfte att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka bolagets finansiella ställning kommer 203 Web Group att, i samarbete med Avanza Bank, genomföra en ägarspridning. Erbjudande kommer att utgöras av högst 1 000 000 aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Anmälningsperioden löper 4-17 april 2016.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 92 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för 203 Web Group-aktien under perioden 4-15 april 2016, dock lägst 10,00 kronor per aktie och högst 15,00 kronor per aktie.

Om erbjudandet fulltecknas kommer 203 Web Group att tillföras högst 15 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya aktierna med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015. Styrelsen bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet, som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument