Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Aktierelaterade incitamentsprogram 2021/2024 A och incitamentsprogram 2021/2024 B

04 JUNE 2021Årsstämman den 18 maj 2021 i Speqta AB (publ) (”Bolaget”) beslutade att införa incitamentsprogram 2021/2024 A som omfattar vissa valda styrelseledamöter och maximalt 300 000 teckningsoptioner samt att införa incitamentsprogram 2021/2024 B som omfattar nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen, andra ledningspersoner och nyckelpersoner och maximalt 1 150 000. Incitamentsprogram 2021/2024 A har fulltecknats. I incitamentsprogram 2021/2024 B har samtliga teckningsoptioner tecknats av dotterbolaget Mytaste Brands AB som i sin tur överlåtit 550 000 teckningsoptioner till samtliga nuvarande medlemmar av koncernledning och nyckelpersoner som omfattas av programmet. Resterande teckningsoptioner kvarstår hos Mytaste Brands AB och en del av dessa teckningsoptioner kan komma att överlåtas till framtida nyckelpersoner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,94 kronor, motsvarande 150% av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021 noterade betalkurserna på Nasdaq First North Growth Market för aktien i Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 26 juni 2024 fram till och med den 26 september 2024.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni, 2021 klockan 14:30 CEST.

För mer information kontakta gärna: 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

www.speqta.com

Dokument