Aktierelaterat incitamentsprogram 2019/2022 A

19 JUNI 2019

Det av årsstämman 2019 i Speqta AB (publ) (”Bolaget”) beslutade incitamentsprogrammet 2019/2022 A som omfattar vissa styrelseledamöter och maximalt 240 000 teckningsoptioner har fulltecknats av dotterbolaget Mytaste Brands AB som i sin tur har överlåtit samtliga teckningsoptioner till de styrelseledamöter som omfattas av incitamentsprogrammet.

Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till ett pris om 0,46 kronor per teckningsoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en värdering utförd av det oberoende värderingsinstitutet PwC i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,84 kronor, motsvarande 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 24 april 2019 till och med den 15 maj 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktien i Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 23 juli 2022 fram till och med den 31 augusti 2022.

Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni, 2019 kl. 10:30 CEST.

Mediakontakt

Andereas Friis

VD/Grundare Speqta AB (publ)

andereas.friis@speqta.com

+46 (0) 739 944 670

Om Speqta
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”. 

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com 

Dokument