Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Bra kv1 med goda utsikter

24 MAY 2019

Mytaste Group byter namn till Speqta och levererade ett bra kv 1 2019, över vår förväntan med sekventiell tillväxt. Det är ett styrkebesked givet att kv4 är ett säsongmässigt starkt kvartal. EBITDA-marginalen ökar. 

Speqta, tidigare Mytaste Group, redovisade netto­intäkter om 23,4 MSEK, motsvarande en stark organisk tillväxt om 70 procent. Inkluderat förvärv uppgick tillväxten till 94 procent. Speqta växte även sekventiellt, vilket var postivit givet att det fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkt. Tillväxten är främst pådriven av Speqta-shopping. Bolaget är nu aktiva med Shopello på totalt 17 marknader i Europa, varav 8 adderades under det gånga kvartalet. Samtidigt skall noteras att det tar ett tag innan en nylansering börjar ge effekt. Det talar för fort­satt stark organisk tillväxt under de kommande kvatalen. Under det gångna kvartalet genomfördes även två förvärv, det i linje med strategin att   växa både organiskt och via förvärv. Intäktsbidraget från dessa förvärv bedöms kunna vara mer betydande under kv2, då relativt det gångna kvartalet, kv1. Detta då intäkts- och lönsamhetsbidrag från förvärvet av Låneakuten och tillgångar i Netpixel Media AS samt Captana AS kommer inkluderas i hela kvartalet.

Med högre omsättning än väntat var också EBITDA-resultat om 4,0 MSEK över vår förväntan om 2,3 MSEK. Justerat för engångsposter var EBITDA-resultatet 4,2 MSEK. Lönsamheten går således i rätt riktning. Positivt nettoresultat fanns i kv 4 och det vara nära i kv 1 vilket gör att vi tror bolaget inom några kvartal vänder till ett positivt stabilt nettoresultat.

Bolaget har också refinansierat sin kapitalstruktur. I samband med detta löses utestående konvertibler mot aktier, vilket adderar drygt 2,4 miljner aktier. Vidare togs ett lån om 20 miljoner kronor upp till en konkurrenskraftig ränta (< 3%), vilket sänker ränte­kostnaderna och möjliggör för fler förvärv. Till detta har bolaget tagit upp en kredit­facilitet om fyra miljoner kronor, vilken kan nyttjas i omgångar.

Givet det goda utfallet för kv1 har vi hjusterat upp prognoser samt inkluderat förväntat intäkts- och lönsam­hets­bidrag från förvärven i Norgen. Utspädning från lösen av konvert­ibler agerar motvikt. I basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 12,2 kronor (11,6) för de kommande 6–12 månaderna. Fler förvärv är triggers som kan skapa ytterligare uppsida.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.