Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Bra, men har mer att ge…

04 SEPTEMBER 2018

Positiv sekventiell tillväxt liksom förbättrade EBITDA-resultat visar tydligt att bolaget stegar i rätt riktning. Relativt våra förväntningar överraskade Food & Beverage positivt i kv2-rapporten 2018, Shopping nådde inte fram. Aktien föll på rapporten, men vi tror det finns en chans till rekyl uppåt.

MyTaste Group har uppdaterat strategin för att skapa lönsamhet och värden på kort liksom lång sikt. Affiliate marketing inriktat på e-handel under affärssegmentet MyTaste Shopping (MS) ligger numera i fokus. Under 2017 genomfördes ett antal förvärv vilka gav omgående effekt. Samtidigt fortsätter bolaget att bygga värden i affärsseg­ment­et MyTaste Food & Berverage (MFB) med sajterna Vinklubben och MyTaste (med flera) som riktar sig till mat- och dryckesintresserade.
 

Under Q2 2018 redovisade koncernen nettointäkter om 13,5 MSEK. Det motsvarar en tillväxt om 59 procent relativt Q2 2017 och 12 procent relativt Q1 2018. Det var MFB som stod ut och briljerade med nettointäkter om 5,3 miljoner kronor – över vår prognos om 4,6 miljoner kronor. Den produkt­utveckling som gjorts inom MFB förefaller således varit en bra investering och vi har höjt prognoserna aningen för affärssegmentet.

MS redovisade nettointäkter om 8,2 miljoner kronor vilket var en bit under vår prognos. Därför har vi tagit ner estimaten för årets resterande kvartal samtidigt som den planerade lansering av den internationella versionen av Outlet Sverige kan bidra till bra tillväxt under Q4 och framåt.
 

EBITDA-resultatet, räknat på netto­intäkter (exkluderat aktiverat arbete samt övriga intäkter) och justerat för engångs­poster, uppgick till 1,4 miljoner kronor. Det är en klar förbättring jämfört med Q1 då motsvarande siffra var 0,5 miljoner kronor. Bruttomarginalen förbättrades avsevärt relativt Q1, rimligtvis som en effekt av bra marginaler på de nya produkterna i MFB:s utbud vilket är lovande för framtiden. Trots den förbättrade bruttomarginalen nådde lönsamheten på koncernnivå inte upp till våra förväntningar med en lägre än väntad intäktsnivå. Efter justeringar i prognoser beräknas ett motiverat pris per aktie i basscenariot till 4,5 (4,9) kronor. 

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.