Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Försmak av tillväxt…

22 FEBRUARY 2019

Mytaste Group levererad mycket bra siffror för fjärde kvartalet 2018. På helåret ökade intäkterna med 61 procent och slog därmed vår prognos. 2019 lär bli intressant med satsning på geografisk expansion, push för nya AffiliJet och fler förvärv.

På helåret 2018 redovisade Mytaste Group nettointäkterna 59,1 miljoner kronor – en fin tillväxt om 61 procent. EBITDA-resultatet var 7,8 miljoner kronor, alltså  13,1 procent marginal på netto­intäkter. En klar förbättring mot 0,3 procent år 2017. Under kv4 växte bolaget 50% organiskt efter ett rejält intäktslyft från segment­et Mytaste Shopping. CSS-partner­skapet var framgångsreceptet som växte. CSS-partnerskapet tecknades under kv4 2018 och vi tror att intäkter kommer fortsätta genereras på denna nivå med vissa säsongsvariation­er, givet befintlig kundbas. För att vidare växa och kapitalisera den skalbara affärsmodellen har bolaget påbörjat en geografisk expansion. Genom att addera fler nätbutiker på nya marknader bör intäkterna växa därefter.

2019 inleddes med förvärvet av Lånakuten som stärker verksamheten inom lånevertikalen. Mytaste arbetar även med lån i samarbetet med Expressen. Detta samarbete innefattar även vertikalerna iGaming och rabattkuponger. Samarbets­formen har nu konceptualiserats under varumärket AffiliJet. En push kommer göras under 2019 mot andra mediahus likt Expressen, eller andra potentiella partners med stora mängder besökare. Förutsättningarna att lyckas förefaller vara goda då samarbetsformen ger betydande intäkter till referenskunden Expressen. På sikt kan AffiliJet också skapa bättre marginaler då konceptet/produkten inte har några direkta kostnader för besökare utan fokuserar helt på organisk trafik. Dock tar det lite tid innan en ny partner når bra resultat på sökord.

Både vi och marknaden har höga förväntningar på 2019. Vi ser stöd i ett nu färdig­utvecklat erbjudande under Mytaste Shopping som också bär frukt med goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Vidare avser bolaget genomföra fler förvärv. Efter kvartalet har bolaget kommunicerat att de kommer byta vd men grundarna och entreprenörerna kommer vara kvar och aktiva i bolaget. Vi tror det är positivt att man adderar kompetens som kan skala organisationen och ta hand om fler förvärv samtidigt som grundarna kan fokusera på att leverera innovativa produkter och tjänster. Vi höjer prognoserna efter ett starkt kvartal och beräknar ett motiverat värde om 11,6 kronor (7,0) i basscenariot för de kommande 6 – 12 månaderna.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden