Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Fortsatt bra trend!

26 NOVEMBER 2018

Mytaste Group hade åter tillväxt inom sina två affärssegment. Tre­n­­den pekar därmed upp för båda affärs­segmenten. Henrik Persson Ekdahl har via Optimizer Invest klivit in som storägare. Med en tung storägare stärks Mytaste Group och dess förvärvsstrategi.

Mytaste Group levererade tillväxt i båda affärsbenen un­der tredje kvartalet 2018. Det lovar gott inför ett sä­songs­­mässigt starkt fjärde kvartal. På koncennivå var nettoin­täkterna 12,9 miljoner kronor och bolaget växte därmed med 93 procent relativt samma kvartal 2017. Det var aning­en över vår förväntan. Bolag­ets nätverk för mat och vin-intresserade (Mytaste Food & Beverage) leverer­ade positiv tillväxt på kvartalsbasis för andra kvartalet i rad med en nettoomsättning om 3,9 miljoner kron­or. Tillväxttrenden för affärsseg­mentet ser nu ut att vända uppåt efter en tidigare lanser­ing av nya tjänster och produkter. Vinklubben är nätverket som driver seg­mentets tillväxt.

Efter att bland annat Fredrik Burvall, tidigare vd på Cherry, förstärkt styrelsen under 2017 har nu även ägarbasen stärkts upp. Det med Optimizer Invest (OI) som tagit en storpost om motsvarande nästan 24 procent. Bakom OI finns Henrik Persson Ekdahl som gjort flertalet lönsamma investeringar, däribland i affiliate-bolaget Catena Media och Gaming Innovation Group. OI kommer att ta en aktiv ägarroll i den mening att bidra med kunskap, erfarenhet och kontaktnät, vilket adderar värde till bolagets förvärvsstrategi.

Vi tror att den positiva tillväxttrenden kan hålla i sig under de kommande kvartalen och år­en. I det kortare perspektivet tror vi att CSS-partnerskapet kan driva tillväxt­en inom Mytaste Shopping. Detta möjlig­gör för bolagets nätverk av e-handlare att synas i Google flödet med specifika produkter på ett mer effektivt sätt än tidigare. Genom den internationella expansionen kan tillväxten hålla i sig över en längre tid. Till detta skall också förvärvsstrategin framhävas. Genom den senaste periodens uppställ i aktien har den också blivit mer attraktiv som betalningsmedel. Rim­ligtvis kommer även OI:s historik och erfarenheter att öka Mytaste Group status hos de entre­prenörer som driver förvärvskandidaterna. Efter uppjustering i prognosen för Mytaste Shopping beräknar vi ett motiverat pris per aktie om 7,0 kronor för de kommande 6 till 12 månaderna.

Läs hela analysen här.

Detta är ettpressmeddelande från Analysguiden.