Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Förvärv lyfter myTaste

18 OCTOBER 2017

myTaste är mest känd för sitt matnätverk. Men det är shoppingsegmentet Shopello som ska växa och ge lönsamhet. Detta skall ske organiskt och genom förvärv. Nu genomförs en emission till ett attraktivt pris.

MyTaste är ett teknikbolag som utvecklar och förvaltar effektiva och skalbara internetbaserade plattformar. Fokus har historiskt legat på plattformen, myTaste den ena av två affärssegment – Ett nätverk för matintresserade.  Appen har laddats ner cirka fem miljoner gånger och finns översatt till 26 språk. Med fokus att maximera antalet användare har plattformens vinstbidrag hittills varit begränsat. Efter vissa förändringar i Googles algoritmer har utmaningen att bibehålla en hög plats i den organiska rankingen visats mer påtaglig. Antalet nya användare har således fallit. Men investeringarna är tagna och myTaste bedöms kunna stå på egna ben. Bolagets andra affärsområde, Shopello, verkar inom prestationsbaserad marknadsföring. Det är här möjligheter att skapa tillväxt och lönsamhet finns just nu. Framledes ligger således så gott som allt fokus på denna verksamhet. Shopello startades 2010 och har idag cirka 1000 anslutna webbutiker och hundratals partners i form av andra shoppingsidor och affiliatenätverk. Affärssegmentet ska växa både organiskt och via förvärv. Dessa förvärv görs normalt till låga vinstmultiplar (3 till 5 gånger vinsten efter skatt). Det ger ett positivt resultat-arbitrage, förutsatt att vinstnivån i förvärvsobjekten kan behållas. Samtidigt är försäljnings- och kostnadssynergier identifierade samt myTastes kompetens som kan ge ett ytterligare lyft i marginalerna.

Under 2017 har flera förvärv redan annonserats. Dessa adderar till drygt 23 miljoner kronor i årliga intäkter till koncernen och ett bra resultat tillskott (antaget att samtliga förvärv genomförs). Vi förväntar oss EBITDA-bidraget till drygt 11 miljoner kronor. Bolagets lönsamhet kan därmed vara på väg att förbättras. Via en emission avser bolaget ta in 18 miljoner kronor, exkluderat tillhörande teckningsoptioner. Likviden ska främst användas för förvärv av nya bolag.  Genom att kombinera en DCF-modell med en jämförelse-modell beräknar vi det motiverade priset per aktie till 7,25 kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.