Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: I väntan på det goda…

22 NOVEMBER 2017

myTastes övertecknade emission möjliggör för att ko-municerade förvärv införlivas i koncernen. Samtidigt tappades två kunder under kv3. Förvärven och de åtgärder bolaget nu gör bör få ordning på lönsamheten.

MyTaste är ett teknikbolag som utvecklar och förvaltar effektiva och skalbara internetbaserade plattformar. Bolagets fokus har historiskt legat på plattformen, myTaste – Ett nätverk för matintresserade.  Bolagets andra affärsområde, Shopello, verkar inom prestationsbaserad marknadsföring. Det är här möjligheter att skapa tillväxt och lönsamhet finns just nu. Framledes ligger således så gott som allt fokus på denna verksamhet som skall växa både organiskt och genom förvärv.

Under tredje kvartalet tappade bolaget två stora kunder, den ena på bolagets egen önskan medan den andra gick till en konkurrent. Tappet hade en negativ inverkan på omsättningen för segmentet som backade 30 procent. Även myTaste kämpar i motvind med fallande besökstrafik. Omsättningen för segmentet backade 40 procent. Den förlorade omsättningen tyngde tillsammans med engångskostnader också resultatet.

Med en övertecknad emission som slutfördes i oktober kan bolaget genomföra de planerade förvärven som av oss förväntas bidra med minst 23 miljoner kronor i årliga intäkter till koncernen. EBITDA. Bidraget uppskattas landa på cirka 11 miljoner kronor per år. Effekten av förvärven på resultatnivå bedömer vi kommer att infinna sig i början av 2018.

Affiliatemarknaden konsoliderar och det finns många potentiella målobjekt att förvärva. Det är viktigt att konsolideringen av bolagen går smidigt och resultat kan bibehållas i koncernen. Styrelseordförande Fredrik Burvall har en bra historik av att genomföra förvärvsstrategier, då han tidigare var i rollen som vd på Cherry.

Vi har justerat ner prognostiserade intäkter för den befintliga verksamheten under Shopello intäkterna. Med effektiviseringspaket som sparar runt 200 000 kronor per månad och förvärv förväntar vi oss fortfarande att 2018 blir ett starkt år. Genom att kombinera en DCF-modell med en jämförelsemodell beräknar vi det motiverade priset per aktie till 5,8 kronor (7,25 kronor).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.