Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Satsning ger resultat

04 SEPTEMBER 2019

Speqta och levererade ett bra kv2 2019 med god tillväxt och ett EBITDA-resultat över vår förväntan. Satsning på att utöka antalet anslutna kunder till Shopello har gett resultat. Det bör kunna börja bära frukt under de kommande kvartalen. Vi ser fortsatt uppsida.

Speqta, tidigare Mytaste Group, redovisade netto­intäkter om 25,6 MSEK under andra kvartalet, motsvarande en stark organisk tillväxt om 62 procent. Inkluderat förvärv uppgick tillväxten till 90 procent. Speqta växte även sekventiellt med 10 procent. Segmentet Speqta Food & Beverage överraskade på uppsidan medan Speqta Shopping inte riktigt levde upp till förväntningarna. Avvikelsen är rimligtvis främst hänförbar till privatlån-vertikalen i Norge som under det gångna kvartalet hämmats av nya regleringar. Enligt bolagets ledning börja denna marknad dock stabiliseras igen. Samtidigt är bolaget aktiva med Shopello på totalt 17 marknader i Europa och antalet anslutna kunder till Shopello ökade kraftigt, från 1 720 till 2 680 stycken under det gångna kvartalet. Det tredje kvartalet tenderar dock att vara ett säsongsmässigt svagt kvartal. Men givet produktutvecklingen inom Food & Beverage-segmentet och med ett Shopello på frammarsch tror vi Speqta står väl rustade för fortsatt tillväxt.

EBITDA-resultatet landade på 5,2 miljoner kronor under andra kvartalet. Det motsvarar en marginal om 19,6 procent och kan jämföras med vår prognos på 4,1 miljoner kronor. Detta beror på att vi hade överskattat kostnader hänförbara till pågående expansion. Över tid tror vi att det finns viss uppsida i EBITDA-marginalen efter Shopping-segmentets koncept AffiliJet får fart, som kan reducera besökares genomsnittliga anskaffningskostnad.

Samtidigt var också kassaflödet under kvartalet starkt och balansräkningen har stärkts väsentligt. Efter andra kvartalet har vi justerat ner intäkterna aningen men samtidigt tagit upp marginalen litet. I basscenariot beräknar vi ett motiverat värde om 11,2 kronor (12,2) för de kommande 6 – 12 månaderna. Nedjusteringen beror främst på ökad riskpremie i marknaden. Vidare har bolagets finansiella ställning stärkts upp vilket underlättar för bolaget att fortsätta förvärva bolag inom lead generering. Flertalet diskussioner pågår. Potentiella förvärv kan snabbt förändra våra prognoser och skapar rimligtvis uppsida i värderingen.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.