Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Shopping börjar tar fart

21 JUNE 2018

Under första kvartalet visar Mytaste Group upp en organisk tillväxt om cirka 20 procent och ett bra EBITDA-resultat. Bolaget är helt klart på rätt väg efter en uppdaterad strategi med fokus på förvärv och förädling av egna produkter. Bruttomarginalen var dock lägre än våra förväntningar. Den bör dock kunna förbättras över tid.

MyTaste Group har uppdaterat strategin för att skapa lönsamhet och värden på kort liksom lång sikt. Affiliate marketing (prestationsbaserad marknadsföring) med fokus på e-handel under affärssegmentet MyTaste Shopping ligger efter den uppdaterade strategin i fokus. Under den nya strategin är målet att växa i genomsnitt med 25 procent per år till en EBITDA-marginal över 20 procent.  Under 2017 genomfördes ett antal förvärv vilka gett omgående effekt. Vi tror att MyTaste Shopping kommer fortsätta driva tillväxt och lönsamhet i det korta pers­pektivet samtidigt som bolaget fortsätter bygga värden i affärssegmentet MyTaste Food Berverage med sajterna Vinklubben och MyTaste (med flera) som riktar sig till mat- och dryckesintresserade.

Nettointäkterna under första kvartalet 2018 uppgick till 12 miljoner kronor på kon­cernnivå vilket motsvarar en tillväxt om 52 procent, kvartal över kvartal. Den orga­niska tillväxten uppgick till höga 20 procent. Mytaste Shoppings andel av kon­cernens totala intäkter var cirka 71 procent. EBITDA-resultatet räknat på netto­intäkter (exkluderat aktiverat arbete samt övriga intäkter) och justerat för engångs­poster uppgick till 0,5 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om fyra procent. Bruttomarginalen kom för andra kvartalet i rad in strax över 50 procent – det indikerar ett fortsatt högt nyttjande av paid media. Dock bör behovet av paid media reduceras med tiden fler personer är inne i maskineriet och upp­skattade intäktssynergier realiserats till fullo. Det bör i sin tur kunna skapa uppsida i EBITDA-marginalen. Vidare har bolaget nyligen utvecklat och lanserat ett antal appar som bör öka lojaliteten vilket också kan bidra till förbättrad bruttomarginal på sikt. Dock tar detta uppenbarligen längre tid än vi väntat oss. Vi justerar ner brutto­marginalen något och landar på ett motiverat pris per aktie om 4,9 (5,5) kronor i basscenariot.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.