Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Analysguiden: Tillväxt ger mersmak

01 MARCH 2018

myTaste redovisade god tillväxt i båda segmenten och ett EBITDA-resultat som rörde sig i rätt riktning i kv4-rapporten. Flera nya produkter har lanserats vilket ger ökade förhoppningarna om god organisk tillväxt.

myTaste är ett teknik­bolag som utvecklar och förvaltar effekt­iva och skalbara internet­baserade plattformar. Bo­lagets fokus har historiskt legat på plattformen, myTaste – Ett nätverk för matintresserade.  Bolagets andra affärsområde, Shopello, verkar inom prestations­baserad marknadsföring med fokus på shopping. Under 2017 var intäkts­fördelningen mellan de två segmenten 44 och 56 procent för myTast respektive Shopello. Just nu ligger fokus på denna shoppingsegmentet som skall växa både organiskt och genom förvärv.

Kvartal fyra vände en negativ omsättningstillväxt för koncernen och tillväxten var 22 procent, drivet av Shopello.

Under det gångna kvartalet lanserades två nya produkter under varumärket Vinklubben. Även annons­nätverk/produkten Smakligt! gick live med en prestations­baserad intäktsmodell. Produkten körs i samarbete med Ica­kurriren och Hemmets Journal. De nya produkterna kan bli en till­växtfaktor för myTaste-segmentet under de kommande kvartalen.

Shopello-segmentet visade tillväxt för fjärde kvartalet på hela 110 procent inräknat förvärven som nu konsoliderades i räken­skaperna. I och med detta vände även den sekventiellt negativa tillväxt­tren­den uppåt.

Trots god sekventiell tillväxt i intäkter inom båda seg­menten nådde bolaget inte upp till våra högt ställda förväntningar. Detta höll även tillbaka EBITDA-resul­tatet som missade våra prognoser. Samtidigt innehöll kvartalet icke återkommande förvärvs- och om­struktureringskostnader om cirka 1,5 miljoner kronor.

Med detta justerar vi ner helårsprognosen för intäkterna under 2018. EBITDA-marginal­erna hamnar trots det på avsevärt förbättrade 19 procent för helåret. Vi behåller vår rekom­mendation Köp.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.