Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Andereas Friis tar över som VD för myTaste

08 MAY 2018

Andereas Friis tar över som VD för koncernen han grundade år 2003 tillsammans med affärspartnern Jonas Söderqvist. Jonas kommer axla rollen som operativ chef och vice VD. Styrelsen har beslutat att skiftet sker med omedelbar verkan.


Andereas Friis kommer som VD för myTaste att prioritera intäktstillväxt och lönsamhet som ett resultat av koncernens nya strategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker.

“Jonas och jag älskar båda att göra affärer, men det är framförallt Jonas tekniska talang och innovationsförmåga som gjort honom ovärderlig som VD under tiden som koncernen investerat tungt i produktutveckling” säger Andereas Friis.
“Nu är investeringsfasen över och fokus ligger istället på försäljning, intäktssynergier från förvärv samt att maximera lönsamheten. Dessa är mina starka sidor så det känns jättespännande att leda koncernen igenom denna omställning.”

Koncernens nya strategi lanserades under 2017. Under förra året genomfördes också en övertecknad nyemission som tillförde bolaget drygt 18 Mkr före emissionskostnader. Emissionen genomfördes för att accelerera omställningen av koncernen genom strategiska förvärv. Flera nya bolag har nu köpts upp och konsoliderats in i koncernen, däribland Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357.

Andereas roll som VD kommer också att vara att ta ett större grepp kring att marknadsföra myTastekoncernen och dess nätverk av sajter inom ramen för den nya inriktningen gentemot e-handelsbutiker, investerare samt på arbetsmarknaden.

“Andereas Friis har varit ansiktet utåt för myTaste i samband med förra årets övertecknade nyemission. Han har också varit instrumental i att identifiera och genomföra förvärven under hösten med entreprenörerna bakom bolagen. Jag är övertygad om att hans starka sidor kommer i sin fulla rätt som VD under denna nya fas av vinsttillväxt för koncernen,” säger myTastes styrelseordförande Fredrik Burvall.

Jonas Söderqvist kommer axla rollen som operativ chef och vice VD och ansvara för att synergieffekterna av förvärven blir fullt ut realiserade inom myTaste Group samt att den nya strategin implementeras på ett operationellt plan på effektivast möjliga sätt med bibehållen innovationsgrad.

“De många nya produkterna samt den nya kompetensen som förvärven tillfört har lett till att vi har mycket god potential för intäktstillväxt och lönsamhet inom koncernen. Jag ser nu fram emot en tydligare arbetsfördelning med Andereas som tillåter mig att fullt ut fokusera på att lösa operationella och tekniska utmaningar för att skapa ett ännu mer välmående maskineri inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker så att vi kan leverera ännu starkare resultat som koncern framöver,” säger Jonas Söderqvist.

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande myTaste AB (publ)
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande myTaste AB (publ)
[email protected]
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
[email protected] 
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

myTaste är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: myTaste samt Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument