Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Årsstämmokommuniké 2019

14 MAY 2019

På stämman den 13 maj 2019 fattades bl.a. följande beslut:


-          Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med årsredovisningen.


-          Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.


-          Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.


-          Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) revisor intill slutet av nästa årsstämma.


-          Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 530 000 kronor, varav 130 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


-          Till styrelseledamöter valdes Fredrik Burvall (omval), Patrik Christiansen (omval), Andre Lavold (omval), Andereas Friis (omval), Lisa Gunnarsson (nyval) samt Pär Sundberg (nyval). Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Burvall. Som revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB och revisionsbolaget meddelade att Andreas Nyberg kommer utses som huvudansvarig revisor.


-          Stämman beslutade om att inrätta en valberedning som ska utses i enlighet med de principer som lagts fram i styrelsens förslag innebärande bl.a. att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista handelsdagen i september, utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma samt att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och att minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.


-          Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 A genom en emission av högst 240 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa styrelseledamöter i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 17 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 27 maj 2019 till och med den 22 juli 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 23 juli 2022 fram till och med den 31 augusti 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 24 april 2019 till och med den 15 maj 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Om kursen för Bolagets aktie vid utnyttjande av teckningsoption överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 24 april 2019 till och med 15 maj 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 240 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,78 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 120 000 kronor.


-          Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att införa Incitamentsprogram 2019/2022 B genom en emission av högst 695 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Mytaste Brands AB som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner i enlighet med besluten. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget och teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 17 maj 2019 till och med den 24 maj 2019. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 1 oktober 2019 till och med den 30 november 2019. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 1 december 2022 fram till och med den 31 december 2022. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 6 september 2019 till och med den 27 september 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Om kursen för Bolagets aktie vid utnyttjande av teckningsoption överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 6 september 2019 till och med 27 september 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan upp till 695 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 2,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 347 500 kronor.


-          Stämman beslutade att ändra villkoren för konvertibel 2018/2021 i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att förfallodatum för konvertibellånet ändras till den 30 maj 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum samt att en fast ränta löper från och med den 1 mars 2019 till och med förfallodagen om totalt 960 000 kronor för konvertiblerna.


-          Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen vilket bl.a. innebär en ändring av bolagets företagsnamn till Speqta AB (publ) samt ändring av gränserna för aktiekapitalet till lägst 15 300 000 kr och högst 61 200 000 kr och gränserna för antalet aktier till lägst 30 600 000 och högst 122 400 000.


-          Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2019, klockan 10:00 CET.


Mediakontakt:


Fredrik Burvall


Styrelseordförande myTaste AB (publ)


[email protected]


+46 (0) 70 927 96 32

Dokument