Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

BrightBid släpper studie: 79% marknadschefer rapporterar ökad ROI med hjälp av AI-verktyg

27 NOVEMBER 2023

Speqta AB’s (publ) (“Speqta”) huvudtjänst BrightBid har genomfört en studie bland marknadsförare i Storbritannien. Av 200 tillfrågade svarade 84% att de använder AI-verktyg av något slag, där de tre främsta användningsområdena är e-postmarknadsföring (33%), innehållsmarknadsföring (29%) och generering av inlägg på sociala medier (27%). 79% av de högsta cheferna inom marknadsföring rapporterar ökad ROI med hjälp av AI-verktyg.

 

BrightBid, Speqta’s huvudtjänst och adtech-plattform, har under hösten 2023 genomfört en studie i Storbritannien som visat att majoriteten (84%) av marknadscheferna redan använder AI-verktyg i sina digitala annonsstrategier, och 79% säger att användningen av AI-verktyg har ökat deras avkastning på investeringen.

 

        85% av marknadscheferna har förtroende för AI-verktyg

        64% planerar att använda dem mer i sina marknadsföringskampanjer

        71% av marknadscheferna uttrycker oro över etiken i att använda AI-verktyg

 

Med utgångspunkt i denna framgång planerar 64% att integrera fler verktyg i sitt arbetsflöde i framtiden. Viktiga tillämpningsområden inkluderar automatisering, ökad produktivitet och förbättrade resultat. Respondenterna använde flera olika verktyg, men generativ AI, i de flesta fall ChatGPT, var den mest populära tekniken.

 

Lanseringen i november 2022 väckte ett globalt intresse för generativa AI-verktyg och deras inverkan på arbetsprocesser. Företagen har varit snabba med att uppmärksamma detta och erbjuda utbildning i dessa nya tekniker. Som ett resultat av detta säger 88% av marknadsförarna att de är nöjda med den utbildning de har fått om hur man använder verktygen, och 86% anser att de förstår AI-algoritmerna väl.

 

Den senaste studien "The truth about AI tools: insights from a UK marketers' point of view" belyser den pågående AI-revolutionen och dess inverkan på modern marknadsföring. Baserat på en exklusiv undersökning av 200 marknadsföringsledare i Storbritannien, tittar man på hur företag utnyttjar AI-verktyg för att förbättra marknadsföringsresultaten för att hjälpa fler marknadsförare att få tillgång till fördelarna med tekniken.

 

Majoriteten av marknadsförarna utnyttjar redan dessa verktyg till fullo, men 8% använder dem fortfarande inte alls, eller inte för arbetsändamål. Anledningarna till detta är bland annat oro över datakvaliteten, budgetbegränsningar och bristande kännedom om tekniken. Majoriteten (71%) av de tillfrågade uttryckte också oro över etiken i användningen av AI, vilket understryker behovet av en öppen diskussion om reglering.

 

Gustav Westman, VD och medgrundare av BrightBid, säger:

"Det råder ingen tvekan om att AI driver intäkter. En överväldigande majoritet av marknadscheferna - 79% - säger att AI bidrar till förbättrad ROl och erkänner att denna framgång direkt kan hänföras till användningen av AI-verktyg. Det finns dock fortfarande betydande hinder för AI-adoption, där vissa marknadsförare citerar brist på utbildning och budgetbegränsningar. Landskapet utvecklas snabbt, så vi hoppas att denna peer-to-peer-insikt hjälper alla organisationer att hitta sätt att börja dra nytta av denna teknik."

 

Kate Cox, Chief Marketing Officer på BrightBid, kommenterar:
"När AI används på rätt sätt har vi sett att den helt enkelt förstärker och förbättrar kampanjen istället för att ta över den. 40% av de marknadschefer vi tillfrågat medger att dessa verktyg förbättrar deras resultat, och även om det ibland kan kännas som en "black-box" har vi kommit till en punkt där det inte längre är ett alternativ att undvika att använda AI. Nu är det dags att verkligen förstå den här tekniken genom att utnyttja unika insikter som hjälper till att driva ännu bättre resultat för marknadsföringsinsatser."

 

BrightBids "The Trust About AI Tools: Insights from a Marketer’s Point of View" kan hittas här.

 

Metod för studien:

        Forskningspartner: CensusWide

        Region: Storbritannien

        Genomförd: Augusti 2023

        Urval: 200 marknadschefer och högre

        Yrkestitlar: CMO, marknadschef, PPC account manager, PPC-analytiker, PPC-chef, chef för digital marknadsföring, chef för paid search, analytiker för paid search

        Sektorer: agnostisk

 

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

 

Om Speqta:
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.